Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/wydarzenia/relacje/chelm/10990,Relacja-z-FORUM-WYMIANY-DOSWIADCZEN-czerwiec-2019.html
2020-09-27, 05:55
Data publikacji: 12.06.2019
Autor: Ewa Lipska

Relacja z FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ – czerwiec 2019

Współpraca i wymiana doświadczeń to główne filary działalności sieci współpracy i samokształcenia. Taką formę miało FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ zorganizowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w dniu 6 czerwca 2019 r. w LSCDN Oddział w Chełmie. W Forum wzięli udział nauczyciele zrzeszeni w sieci, nauczyciele, którzy podjęli realizację projektów sieciowych oraz zainteresowani i poszukujący nowych pomysłów, inspiracji.

 

 Spotkanie otworzyła Ewa Lipska – koordynator sieci, przypominając zaplanowane działania.

Były wśród nich:

 • warsztat metodyczny  Lektura szkolna w klasie pierwszej i drugiej,
 • opracowanie projektu edukacyjnego spójnego z kierunkami polityki oświatowej państwa,
 • organizacja III edycji konkursu czytelniczego „Książki, które nas łączą”.

Przedstawiono główne założenia projektów oraz ich realizatorów.

Realizatorzy projektu edukacyjnego „Kim będę, gdy dorosnę”:

Autorki: Dorota Ćwiek, Jolanta Lewandowska-Giereś, Dorota Mojska-Bąk, Ewa Lipska

 • Cele główne projektu
 • Pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 • Poznanie różnych zawodów wykonywanych w najbliższym środowisku.
 • Kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji.
 • Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, w tym dochodzenia
  do kompromisu, negocjowania, prezentacji własnego zdania.

Lp.

Nazwa szkoły

Poziom klasy

Ilość uczniów

nauczyciel

1.

Szkoła Podstawowa nr 7 w Chemie

Klasa I

19

Dorota Ćwiek

Klasa II

20

Bożena Goszczyńska

2.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chełmie

Klasa I

21

Jolanta Lewandowska -Giereś

Klasa I

21

Anna Madeja

Klasa II

25

Dorota Mojska-Bąk

Razem

5

95

 
 

 

Realizatorzy projekt edukacyjnego „Obywatel Chełma”:

Autorki: Dorota Kuchta, Ewa Kryszczuk

Cele główne projektu

 • Wprowadzenie uczniów  w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji.
 • Wskazywanie wzorców postępowania i budowania relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia: rodzina.
 • Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej.
 • Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
 • Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość.
 • Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Lp.

Nazwa szkoły

Poziom klasy

Ilość uczniów

nauczyciel

1

Szkoła Podstawowa nr 5 w Chełmie

Klasa I

20

Ewa Kryszczuk

2.

Szkoła Podstawowa nr 11 w Chełmie

Klasa II

25

Dorota Kuchta

3.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chełmie

Klasa II

18

Barbara Staśkiewicz

   

Klasa II

21

Małgorzata Babkiewicz

Klasa II

17

Dorota Gaj

Anna Błażejczuk

Razem

5

101

 
 

Najważniejszą częścią spotkania była prezentacja efektów realizacji projektów. Jako pierwsza głos zabrała pani Bożena Goszczyńska (SP 7 Chełm). W swej relacji, opatrzonej pokazem zdjęć,  zwróciła uwagę na istotę współpracy z rodzicami oraz lokalnymi instytucjami. Ścisła współpraca z Filią Chełmskiej Biblioteki Publiczne na osiedlu „Zachód” zaowocowała szeregiem ciekawych spotkać
z przedstawicielami różnych zawodów.

Kolejnymi referentkami były pani Dorota Mojska-Bąk i pani Jolanta Lewandowska Giereś (SP 1 Krasnystaw), które zaprezentowały równie bogate doświadczenia.  Różnorodność aktywności dzieci oraz udział rodziców, jako reprezentantów zawodów to istotne elementy realizacji projektu Kim będę, gdy dorosnę w krasnostawskiej szkole.

Autorkami projektu Obywatel Chełma  były: pani Ewa Kryszczuk (SP 5 Chełm) i pani Dorota Kuchta (SP 11 Chełm). Zaprezentowały one ciekawe i zróżnicowane podejście do realizacji podobnej tematyki uwarunkowane koniecznością dostosowania treści i wymagań do możliwości wiekowych dzieci. Wielość działań, wykorzystanie zasobów ludzkich i środowiskowych to efekty, które między innymi zwróciły uwagę uczestników Forum. Bogaty dorobek w postaci dziecięcych prac
z zainteresowaniem przeglądali wszyscy obecni.

Prezentacje zakończyły swoją relacją nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmie: pani Małgorzata Babkiewicz oraz pani Dorota Gaj. Obok prezentacji  multimedialnej obecni na Forum mogli obejrzeć wytwory prac dzieci, różnorodne sposoby realizacji  tematyki projektu.

Cechą  wspólną wszystkich prezentacji było zwrócenie uwagi na wzrost kompetencji dzieci
w zakresie umiejętności współpracy, komunikacji i myślenia kreatywnego. Zapraszamy do obejrzenia szkolnych relacji zamieszczonych poniżej.

Ostatnim punktem Forum była relacja  z przebiegu Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego dla uczniów klas III szkół podstawowych „Książki, które nas łączą” zaprezentowana przez koordynatorkę sieci. Jest to wspólne przedsięwzięcie członków sieci realizowane we współpracy z Chełmska Biblioteką Publiczną. Przygotowania do konkursu trwają przez kilka miesięcy. W ich trakcie powstają m.in.: regulamin, test do eliminacji szkolnych, zestaw pytań finałowych, dekoracje. Wszystkie te działania integrują członków sieci, włączając jednocześnie nauczycieli niezrzeszonych.

Podsumowując spotkanie wszyscy uczestnicy zwracali uwagę na zasadność podejmowania wspólnych działań edukacyjnych oraz racjonalne ich planowanie. Podkreślano istotę rozwoju kompetencji społecznych u dzieci. Wskazano na potrzebę reaktywowania sieci współpracy w przyszłym roku szkolnym.

 Relację przygotowała Ewa Lipska - koordynator sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opcje strony