Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/wydarzenia/relacje/14166,Final-Ogolnopolskiego-Konkursu-Filmowego-Science-Movie-2023.html
17.06.2024, 18:37
Data publikacji: 19.06.2023
Autor: Dariusz Kiszczak

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Science Movie” 2023

16 czerwca br. w Szkole Podstawowej Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie odbył się Finał Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Science Movie” 2023 z udziałem przedstawiciela LSCDN.

Honorowym patronem Konkursu jest m.in. Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Organizatorami tego konkursu są: Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Pan dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin, Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Pan Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

W trakcie uroczystości z dużym zainteresowaniem obejrzeliśmy nagrodzone prace, podziwiając kreatywność twórców, ich zaangażowanie w odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody.

  

Jedna z nagrodzonych prac. Pomysłowy konstruktor ramienia hydraulicznego.

Organizatorzy dziękują wszystkim laureatom i ich opiekunom za wyjątkowe zaangażowanie i wkład pracy włożony w przygotowanie prac konkursowych! Gratulujemy sukcesów!

Organizatorzy dziękują Komisji Konkursowej za poświęcony czas i ogromny wysiłek. Szczególne podziękowania składamy Pani dr Wiesławie Ćwikle-Bundyrze (reprezentującej Wydział Chemii UMCS) oraz Panu dr. Dariuszowi Kiszczakowi (reprezentującemu Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli) za obecność podczas naszej uroczystości.

  
Nagrodzona praca "Chemiczny ogród" z opisem "Doktora Faustusa" Tomasza Manna:
Nigdy nie zapomnę tego widoku. Naczy­nie kry­sta­li­za­cyjne, w którym się owe twory znaj­do­wały, było w trzech czwar­tych napełn­ione z lekka kle­i­stym pły­nem, mia­no­wi­cie roz­cieńczo­nym szkłem wod­nym, a z piasz­czy­stego dna wyra­stał gro­te­skowy pej­za­żyk roz­ma­i­cie zabar­wio­nych poro­stów, pomie­szana wege­ta­cja nie­bie­skich, zie­lo­nych i brązo­wych lato­ro­śli, przy­po­mi­na­jących algi, grzyby, naro­słe polipy, a także mchy, rów­nież muszle, kolbki nasienne, drzewka lub konary drze­wek, tu i ówdzie zaś po pro­stu ludz­kie członki – naj­o­so­bliw­sze rze­czy, jakie kie­dy­kol­wiek mia­łem przed oczami: oso­bliwe nie tyle ze względu na swój dziwaczny wpraw­dzie i zdu­mie­wa­jący wygląd, ile z powodu swej głęboko melan­cho­lij­nej natury. 

Podziękowania dla Piotrka Borkowskiego, ucznia klasy 7b, za wspaniały występ (grał utwory Chopina i muzykę filmową z "Władcy Pierścieni") podczas podsumowania Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Science Movie” 2023.

Więcej info: 

Opcje strony