Centrum LSCDN

Publikacje pozostałe

'Surdoglottodydaktyka. Lekcje i zajęcia językowe dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących' - materiały 'Wsparcie uczniów...' cz. IV

Prezentujemy książkę' Surdoglottodydaktyka. Lekcje i zajęcia językowe dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących' (w wersji PDF) prof. Ewy Domagały-Zyśk z Instytutu Pedagogiki KUL Jana Pawła II, którą otrzymaliśmy do publikacji po 'Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 'Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych' .

 


Spis treści

UCZEŃ NIESŁYSZĄCY I SŁABOSŁYSZĄCY 13

1 Różnorodność typów wady słuchu 15
2 Środki techniczne wspomagające słyszenie 23
3 Jak porozumiewać się z uczniem z wadą słuchu? 27
4 Funkcjonowanie psychospołeczne osób z wadą słuchu 33
5 Specyfika rozwoju i funkcjonowania językowego
osób z wadą słuchu 39

CZĘŚĆ DRUGA
PODSTAWY SURDOGLOTTODYDAKTYKI 53

6 Podstawowe założenia i cele surdoglottodydaktyki 55
7 Zasady pracy nauczyciela surdoglottodydaktyka 63
8 Surdoglottodydaktyka – przegląd
dotychczasowych badań 75

CZĘŚĆ TRZECIA
FORMY I STRATEGIE W SURDOGLOTTODYDAKTYCE 91

9 Przepisy i formy organizacji lekcji i lektoratów 93
10 Dostępność (accessibility) lektoratu i lekcji języka obcego 101
11 Tradycyjne i multimedialne środki dydaktyczne 111
12 Model nauczania i uczenia się z doświadczenia 119
13 Kształtowanie gotowości do komunikowania się 125
14 Nauczanie słownictwa 129
15 Nauczanie gramatyki 135
16 Strategie pracy z tekstem 143
17 Strategie nauczania i uczenia się pisania 153
18 Strategie odczytywania z ust
mowy obcojęzycznej i mówienia 161

Praca składa się z trzech części. W pierwszej omówiono podstawowe cechy funkcjonowania uczniów niesłyszących i słabosłyszących w różnym wieku, zwracając szczególną uwagę na różnorodność cech charakterystycznych dla tej grupy oraz złożoność metod komunikowania się. Szczegółowo opisano także specyfikę rozwoju i funkcjonowania językowego osób z wadą słuchu.

W drugiej części przedstawiono podstawowe aspekty surdoglottodydaktyki, jej założenia, cele i modele oraz związek ze współczesnymi tendencjami inkluzyjnego postrzegania miejsca osób niesłyszących i słabosłyszących w społeczeństwie. Rozdział zamyka przegląd badań dotyczących nauczania języków obcych osób z wadą słuchu.

Trzecia część monografii ma charakter metodyczny i omawia organizacyjne oraz prawne aspekty lekcji i zajęć językowych dla uczniów z wadą słuchu, formy udostępniania treści zajęć, zasady prowadzenia lekcji i lektoratów, wykorzystanie i zasady modyfikacji materiałów dydaktycznych oraz charakterystykę strategii nauczania i uczenia się poszczególnych sprawności językowych. 

Książka w załączniku. 

Opcje strony

do góry