Centrum LSCDN

Publikacje konsultantów i doradców

Data publikacji: 23.06.2022
Autor: Anna Radziwiłko

Mediacje jako sposób budowania klimatu szkoły

Podjęte i planowane działania w ramach wdrażania projektu pilotażowego "Mediacje szkolne" w woj. lubelskim w latach 2021-2024.

W poszukiwaniu czynników chroniących pozwalających sprostać narastającym problemom związanym z atomizacją i bezradnością wobec konfliktów międzyludzkich proponuję wdrażanie do szkół mediacji. Stanowią one nie tylko remedium na konflikty, ale także pretekst do nabywania przez nauczycieli kompetencji niezbędnych w wychowywaniu młodych ludzi w atmosferze współpracy i zrozumienia.

W bieżącym roku szkolnym 420 nauczycieli wzięło udział w pilotażu prowadzonym przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie. Celem działania było przygotowanie kadr do podjęcia mediacji jako alternatywnego do toczących się postępowań dyscyplinarnych sposobu zażegnywania konfliktów. Jednocześnie szkolenie stanowiło wsparcie dla nauczycieli chcących nabywać umiejetności komunikacyjne, które podniosłyby jakość relacji w zespole nauczycieli, w kontakcie z rodzicami oraz w budowaniu relacji w grupie rówieśniczej. Nauczyciele, którzy ukończyli szkolenie, mogą dokonać wpisu na  listę mediatorów przy LKO oraz w przyszłym roku szkolnym korzystać ze szkoleń w ramach sieci współpracy i samodoskonalenia dla mediatorów szkolnych.

W sposób szczególny dziękuję starszej wizytator Marzennie Grzeszczyk koordynującej działania z ramienia Kuratorium Oświaty w Lublinie, sędzi Sądu Okręgowego w Lublinie w stanie spoczynku Eleonorze Porębiak-Tymeckiej za konsultacje prawne oraz zespołowi trenerów (Ewie Kucharskiej, Iwonie Kowalewskiej, Lidii Golbie, Magdalenie Kozioł, Markowi Maciągowi, Janowi Ciepołowiczowi), bez których całe przedsięwzięcie nie miałoby szans powodzenia.

Zachęcamy dyrektorów do wdrożenia w swoich placówkach innowacji, jaką są mediacje. Jako placówka doskonalenia nauczycieli oferujemy wsparcie merytoryczne. Przedstawicieli organów prowadzących zainteresowanych rozwiązaniami systemowymi pozwalającymi na wymianę mediatorów między szkołami zapraszamy do współpracy z LSCDN i LKO. Osoby chcące dołączyć do grona wpisanych na listę uczestników pilotażu zapraszam w roku szkolnym 2022/2023 do udziału w szkoleniu "Wprowadzenie w mediacje szkolne". 

Anna Radziwiłko 
aradziwilko@lscdn.pl
konsultant LSCDN ds. wychowania, opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz profilaktyki
koordynator działań z ramienia LSCDN

Opcje strony

do góry