Data publikacji: 25.05.2023
Autor: Beata Mełgieś, Hanna Głos

Chcę zrozumieć swoje emocje

Znaczenie i celowość stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych jest niezwykle ważna w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zarówno w procesie edukacyjnym, jak i w czasie pracy rewalidacyjno-terapeutycznej. Dotyczy to także uczniów z zespołem Aspergera.

Przygotowując pomoce i materiały dydaktyczne do rewalidacji i edukowania dziecka z Zespołem Aspergera należy pamiętać, że bardzo istotne jest wsparcie wizualne, które pozwala zrozumieć prezentowany materiał, a także zastępując notatki, obniża poziom niepokoju ucznia związany z koniecznością równoczesnego wysłuchiwania i notowania informacji. Dlatego wykorzystuję w swojej pracy interaktywne gry, ćwiczenia i quizy, platformy edukacyjne, aplikacje, programy edukacyjne, jak również zasoby Internetu.

Technologie informacyjno-komunikacyjne dają nauczycielom pracującym z takim uczniem  możliwość tworzenia kreatywnych pomocy dydaktycznych. Nauka poprzez zabawę – ze względu na uwarunkowania neurologiczne tej grupy uczniów, której sprzyja wykorzystywanie np. interaktywnych gier dydaktycznych, prezentacji czy filmów – jest o wiele bardziej motywująca niż zwykła gra planszowa, angażująca z reguły grupę uczniów. Technologie te dają nowe możliwości, ułatwiają komunikację i pomagają indywidualizować oddziaływania. Dobrze dobrane do potrzeb i możliwości ucznia są dużym wsparciem i możliwością na wyrównanie szans.

Autorefleksja

Oceniając realizację założonych celów zajęć rewalidacyjnych, mogę określić, że zostały one w pełni osiągnięte, a zastosowane metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiły odpowiednie przyswojenie treści terapeutycznych i aktywny udział ucznia w spotkaniu. Wykorzystane narzędzia TIK umożliwiły lepsze przyswojenie treści, ponieważ uczeń chętniej przystępował do wykonywania zadań, czerpiąc z tego radość i satysfakcję po właściwym wykonaniu zadania.

Zapraszam do zapoznania się z scenariuszem zajęć.

Beata Mełgieś
nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 45 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Z. Herberta w Lublinie
Komentarz obserwatorów zajęć

Materiał zawarty w temacie został właściwie opanowany przez ucznia i w sposób adekwatne do możliwości i potrzeb zaprezentowany przez prowadzącego zajęcia. Narzędzia zostały wykorzystane odpowiednio do sytuacji i omawianego zagadnienia. Uczeń z dużym zaangażowaniem uczestniczył w zajęciach.

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Opcje strony

do góry