Centrum LSCDN

Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek

Zasady korzystania z oferty Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek

1. Oferta Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek ma na celu pomoc w całościowym rozwoju kadry pedagogicznej szkoły/placówki. Jej najważniejsze założenia:

  • realizacja wszystkich szkoleń w miejscu pracy nauczyciela;
  • dostosowanie programów szkoleń do potrzeb szkoły lub placówki;
  • rozszerzenie oferty o tematykę proponowaną w szkole lub placówce;
  • zapewnienie kadry szkoleniowej o wysokich kwalifikacjach przygotowanej do realizacji oferty;
  • teoretyczne i praktyczne wsparcie w realizacji zadań szkoły lub placówki;
  • forma szkolenia (warsztaty, szkolenie rady pedagogicznej, kurs doskonalący) dostosowana do potrzeb szkoły lub placówki;
  • merytoryczna i organizacyjna opieka zespołu nauczycieli konsultantów zatrudnionych w LSCDN nad szkołą lub placówką w obszarze doskonalenia zawodowego przez cały rok;
  • szkoła lub placówka pokrywa tylko koszt delegacji prowadzącego zajęcia oraz materiałów dydaktycznych.

2. Realizacja oferty Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek powinna być poprzedzona podpisaniem odpowiedniej rocznej umowy pomiędzy dyrektorem LSCDN a dyrektorem szkoły lub placówki, która z tej formy wspomagania chce skorzystać w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła zawierająca umowę może wskazać obszar szkoleniowy z podanej poniżej listy lub zaproponować inny.

3. Dyrektorzy szkół i placówek zainteresowani ofertą Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek wypełniają deklarację (do pobrania poniżej) i przesyłają ją faksem lub przesyłką pocztową na adres:

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin

4. Szczegółowych informacji udziela dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli: A. Zieliński - tel. 81 53 216 05, mail: azielinski@lscdn.pl.

 

Lp. Tematyka/obszar
1. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole/placówce
2. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego
3. Realizacja podstawy programowej kształcenia w zawodzie
4. Aktualizacja statutu szkoły/placówki
5. Kompetencje kluczowe w planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej
6. Zastosowanie technologii informacyjnej w pracy szkoły/placówki
7. Indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
8. Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna pracy szkoły
9. Metody i techniki aktywizujące proces uczenia się

Opcje strony

do góry