Centrum LSCDN

inf

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 07.06.2018
Autor: IOD

Polityka prywatności i polityka cookies

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników strony internetowej działającej pod adresem: https://lscdn.pl;
 2. dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanym RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 3. dane osobowe zbierane są poprzez „profil uczestnika”, „profil konta”, formularz powiadamiania znajomego – tzw. „koperta”.

§2.
ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Danych jest Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (siedziba: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, dalej zwane LSCDN, ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin).

§3. 
CEL, PODSTAWA, ZAKRES I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług szkoleniowo-doradczych przez LSCDN (w tym zapisów na ww. usługi), w celu realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych, w celu oferowania usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w celach archiwalnych (dowodowych);
 2. podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO;
 3. Administrator Danych przetwarza następujące dane osobowe:
  1. „profil uczestnika”: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon komórkowy, data i miejsce urodzenia, kategoria uczestnika, nauczany przedmiot, miejsce zatrudnienia, fax, stanowisko, specjalizacja, wykształcenie (tytuł zawodowy, nazwa ukończonej szkoły, wydział, kierunek, rok ukończenia);
  2. „profil konta”: imię, nazwisko, adres e-mail, data i miejsce urodzenia, szkoła, stanowisko, telefon komórkowy, fax, adres szkoły/placówki, nauczany przedmiot;
  3. formularz powiadamiania znajomego – tzw. „koperta”: imię, nazwisko, adres e-mail;
 4. okres przechowywania danych powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu (dla którego zostały zebrane).

§5. 
PRAWA USŁUGOBIORCY

Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania (poprawiania), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO), prawo do usunięcia swoich danych osobowych (z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 17 ust. 1 lit. b i ust. 3 lit. b, d, e RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§6. 
INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH/KATEGORIACH ODBIORCÓW

Dane użytkownika mogą zostać przekazane:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora Danych, z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. firmie odpowiedzialnej za utrzymanie serwisu: https://lscdn.pl;
 2. osobom, które na podstawie upoważnienia Administratora Danych będą przetwarzać dane osobowe;
 3. organom publicznym i podmiotom (jedynie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań).

§7. 
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

§8. 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych - e-mail: iod@lscdn.pl.

§9.
PLIKI "COOKIES"

 1. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej działającej pod adresem: https://lscdn.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, można także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies;
 2. pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowego: https://lscdn.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer;
 3. pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości strony serwisu internetowego do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania ze strony internetowej oraz w celach statystycznych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji;
 5. wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach serwisu internetowego, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym: https://lscdn.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

§10. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator Danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania;
 2. Administrator Danych w szczególności zabezpiecza dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną przed: przypadkową lub niezgodną z prawem utratą/modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do przetwarzanych danych osobowych.

Opcje strony

do góry