'10 mln złotych na kształcenie ogólne
w województwie lubelskim!'

Pani Joanna Boguta z firmy Ascend Consulting jest autorką artykułu o możliwościach finansowania projektów edukacyjnych w ramach środków pieniężnych z programów unijnych a konkretnie działania 12.2 czyli Kształcenie ogólne na terenie województwa lubelskiego. Beneficjentami tego projektu są szkoły/placówki oświatowe prowadzące kształcenie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego albo ograny prowadzące szkołę/placówkę oświatową. Budżet projektu wynosi 10 000 000 zł.

                              

                                                                        Konkretne informacje na temat naboru

Nabór w ramach działania 12.2 - Kształcenie ogólne z RPO woj. lubelskiego prowadzony będzie od 30.01.2017 do 31.03.2017 roku. Maksymalny poziom dofinansowania to aż 95%. Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł, nie ma natomiast stawki maksymalnej.

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie następujące typy projektów:
1) Organizacja zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodnicze, języki obce), z uwzględnieniem właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa)

2) Podnoszenie kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod technologii i sprzętu

3) Organizowanie i udzielanie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej

4) Tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce; wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz pracowni ICT.

Treść artykułu w załączniku. 

Opcje strony

do góry