Centrum LSCDN

Olimpiada zawodowa

Data publikacji: 05.12.2022
Autor: LSCDN

Ogólnopolska Olimpiada Zawodowa „Rok przed dyplomem”

Ogólnopolska Olimpiada Zawodowa „Rok przed dyplomem” jest kontynuacją organizowanego od 16 lat Międzyszkolnego Lubelskiego Konkursu Zawodowego „Rok przed dyplomem”.

Organizatorem głównym Olimpiady jest Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Lublinie (20-111 Lublin, ul. Dominikańska 5) we współpracy z Politechniką Lubelską (20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D) oraz Zespołem Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie (20-346 Lublin, ul. Długa 6)

30 listopada 2022r. nastąpiło oficjalne podpisanie porozumienia w sprawie organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”.

Dokument został podpisany przez JM Rektora Politechniki Lubelskiej prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Patera, Dyrektora Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie mgr inż. Annę Smolińską i Dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli mgr Krzysztofa Starucha (więcej informacji na https://pollub.pl/rekrutacja/aktualnosci/podpisanie-porozumienia-w-sprawie-wspolnej-organizacji-ogolnopolskiej-olimpiady-zawodowej-rok-przed-dyplomem-515.html).

Celem Olimpiady jest:

 • pogłębienie wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych nauczanych w technikach w kontekście przygotowania do egzaminów z kwalifikacji,
 • doskonalenie wiedzy z zakresu procedur egzaminacyjnych OKE,
 • rozwijanie u młodzieży zdolności twórczego i analitycznego myślenia,
 • rozwijanie pasji i zainteresowań związanych z zawodem,
 • kształtowanie umiejętności zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych,
 • przygotowanie młodzieży do funkcjonowania na rynku pracy,
 • zachęcanie młodzieży do studiowania w uczelni technicznej,
 • propagowanie wzorców etyki zawodowej, kultury technicznej i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej,
 • współzawodnictwo uczniów z różnych szkół,
 • nawiązywanie współpracy między szkołami i wyższymi uczelniami.

W roku szkolnym 2022/2023 olimpiada rozgrywana jest dla zawodów i kwalifikacji:

 • technik budownictwa (BUD.14),
 • technik ekonomista (EKA.05),
 • technik elektronik (ELM.05),
 • technik elektryk (ELE.05),
 • technik hotelarstwa (HGT.06),
 • technik informatyk (INF.03),
 • technik inżynierii sanitarnej (BUD.20),
 • technik logistyk (SPL.04),
 • technik mechanik (MEC.09),
 • technik mechatronik (ELM.06),
 • technik pojazdów samochodowych (MOT.06),
 • technik spedytor (SPL.05),
 • technik technologii drewna (DRM.08),
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (ELE.11),
 • technik usług fryzjerskich (FRK.03),
 • technik żywienia i usług gastronomicznych (HGT.12),
 • technik organizacji turystyki (HGT.08)

Olimpiada organizowana jest jako zawody trójstopniowe o zasięgu ogólnopolskim:

 • zawody I stopnia to zawody szkolne organizowane w szkołach uczestników Olimpiady;
 • zawody II stopnia to zawody okręgowe organizowane w miejscowościach wyznaczonych przez Komitet Główny Olimpiady;
 • zawody III stopnia (finał Olimpiady) to zawody centralne organizowane w miejscu wyznaczonym przez Komitet Główny Olimpiady.

Kwalifikacji uczestników Olimpiady do kolejnych stopni Olimpiady oraz nadawanie tytułu Finalisty i Laureata Olimpiady dokonuje Komitet Główny Olimpiady.

Organizacja Olimpiady

Zgłoszenie

Zgłoszenie szkoły do olimpiady następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego https://forms.gle/YEhm8kcH2fPFdJzd9 

Formularz należy wypełnić do 15 lutego 2023 r.

Zgłaszając szkołę do Olimpiady Dyrektor szkoły lub wyznaczony przez Dyrektora koordynator potwierdza, że szkolni opiekunowie zgłaszanej kwalifikacji zapoznali się z klauzulą informacyjną dostępną w formularzu zgłoszeniowym - załącznik nr 3 oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym z organizacją i udziałem uczniów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zawodowej „Rok przed dyplomem”, w tym ogłoszeniem wyników i wręczeniem dyplomów oraz nagród - załącznik  nr 4 /oświadczenie

Zgłaszając uczniów do olimpiady w określonej kwalifikacji, należy do 28 lutego 2023 r. przesłać 15 pytań testowych obejmujących zakres nauczania tej kwalifikacji. Pytania powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem przygotowującego je nauczyciela oraz nazwą szkoły i przesłane w pliku doc lub docx (z odpowiedziami) na adres olimpiadazawodowa@lscdn.pl  Pytania będą wykorzystane do tworzenia zestawu pytań na etap ogólnoszkolny. W temacie e-mail należy podać kod kwalifikacji i nazwę szkoły.

Organizacja olimpiady

Olimpiada dla uczniów

 • składa się z trzech etapów – szkolnego, regionalnego i ogólnopolskiego

Konkurs dla nauczycieli

 • składa się z jednego etapu - opracowanie zadania praktycznego dostosowanego do kwalifikacji w zawodzie z zakresu nauki w  kl. I – IV technikum (zadanie, rozwiązanie, klucz oceny);

Etap I dla uczniów - zadanie praktyczne.

Etap I przeprowadzony jest, w szkołach zgłoszonych do olimpiady, przez szkolne komisje konkursowe do 20 lutego 2023 r., na podstawie własnego opracowanego zadania praktycznego lub dostosowanych materiałów OKE, CKE.

Szkoły zgłoszone do olimpiady, otrzymają na adres szkolnej poczty e-mail formularz umożliwiający przesłanie danych laureatów olimpiady, który należy przesłać do 28 lutego 2023 r.

Dyrektor szkoły oświadcza, iż szkolni opiekunowie i szkolni laureaci Olimpiady wyrażają zgodę na przetwarzanie danych i zapoznali się z klauzulą informacyjną - załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

Szkolni laureaci - 3 uczniów z najlepszymi wynikami dla danego zawodu w szkole, biorą udział w etapie regionalnym, reprezentując macierzystą placówkę.

W przypadku braku konkurencyjności zgłoszonego zawodu (zawód został zgłoszony tylko przez jedną szkołę) decyzję o uczestnictwie uczniów w II etapie podejmie Komitet Okręgowy Olimpiady. W przypadku gdy jedna szkoła zgłosiła dany zawód, w II etapie uczniowie tej szkoły mogą ubiegać się jedynie o wyróżnienie.

Etap II – test zawodowy dla laureatów szkolnych, zostanie przeprowadzony 31 marca 2023 r.

na podstawie testów przygotowanych przez organizatora w siedzibach placówek wytypowanych do organizacji etapu regionalnego. W woj. lubelskim w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, ul. Długa 6

Reprezentacją uczniowską w czasie II etapu, będzie opiekował się Komitet Okręgowy Olimpiady.

Etap III – test zawodowy dla laureatów regionalnych, zostanie przeprowadzony 11 maja 2023 r.

w siedzibie Politechniki Lubelskiej na podstawie testów przygotowanych przez organizatora. Reprezentacją uczniowską w czasie II etapu, będzie opiekował się Komitet Główny Olimpiady.

Konferencja podsumowująca wyniki olimpiady odbędzie się w czerwcu 2023 roku.

Szczegółowy harmonogram przebiegu II, III etapu i konferencji podsumowującej zostanie przesłany do szkół elektronicznie oraz zamieszczony na stronie internetowej LSCDN.

Zadanie praktyczne przewidziane do oceny w konkursie dla nauczycieli, opracowane przez nauczyciela lub zespół (zadanie z oznaczeniem kwalifikacji, rozwiązanie i klucz oceny), zakodowane z zaklejoną kopertą z danymi autora, należy przesłać do 31 marca 2023 r. na adres Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 20-111 Lublin, ul. Dominikańska 5, z zaznaczeniem – „Olimpiada zawodowa”.

Przesłane nowatorskie zadania, opracowane przez nauczycieli zostaną poddane ocenie przez komisję konkursową powołaną przez dyrektora LSCDN.

Opcje strony

do góry