Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-pozostale/14591,VI-Wojewodzki-Konkurs-Wielkanocny-quotWyobraznia-ukryta-w-pisancequot.html
22.05.2024, 11:22

VI Wojewódzki Konkurs Wielkanocny "Wyobraźnia ukryta w pisance"

pod Honorowym Patronatem Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, jedynym w Polsce Muzeum Pisanki.

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie.
 2. Konkurs jest objęty honorowym patronatem Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, jedynym w Polsce Muzeum Pisanki, które powstało z prywatnej kolekcji państwa Ireny Stasiewicz-Jasiuko-wej, profesor Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Warszawskiego oraz Jerzego Jasiuka, wieloletniego dyrektora Muzeum Techniki w Warszawie (ponad 2000 pisanek z całego świata).
 3. Koordynatorami konkursu z ramienia szkoły są: p. Iwona Jagła-Izdebska, p. Bożena Szypuła, p. Joanna Fry-drych-Staszczak, z ramienia Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu p. Martyna Gieros.
 4. Celem konkursu jest promowanie aktywności twórczej dzieci, rozwijanie ich kreatywności, umiejętności pla-stycznych oraz pielęgnowanie tradycji Świąt Wielkanocnych.
 5. Zakres merytorycznych treści i umiejętności: podejmowanie działań twórczych, w których wykorzystane są wiadomości dotyczące formy i struktury dzieła, doskonalenie umiejętności plastycznych (ekspresja twórcza w działaniach indywidualnych), rozwijanie kreatywności dzieci.
 6. Zakres tematyczny zawodów: podstawa programowa wychowania przedszkolnego (tworzenie sytuacji eduka-cyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywno-ści człowieka: (...) plastyki), podstawa programowa plastyki dla szkół podstawowych (rozbudzanie wrażliwo-ści, zachęcanie do indywidualnej i zespołowej ekspresji artystycznej, rozwijanie wyobraźni twórczej i krea-tywnego myślenia abstrakcyjnego, przydatnego w każdej dziedzinie życia i w edukacji).
 7. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych województwa lu-belskiego.
 8. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną wykonaną samodzielnie pracę, a autorem jednej pracy może być jedno dziecko.
 9. Format pracy: pisanka przestrzenna dowolnej wielkości i kształtu, ozdobiona dowolną techniką według uzna-nia uczestnika konkursu.
 10. Każda pisanka powinna być opisana metryczką:
  • imię i nazwisko dziecka, jego wiek i klasa (klasa tylko w przypadku szkoły podstawowej),
  • imię i nazwisko opiekuna uczestnika konkursu (opiekuna prawnego lub nauczyciela),
  • nazwa placówki, telefon i e-mail kontaktowy.
 11. Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym Regulaminie, który dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej: www.urszulanki.lublin.eu.
 12. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie.
 13. Do konkursu przedszkole lub szkoła może zgłosić dowolną ilość prac.
 14. Prace nieopisane i wykonane niezgodnie z regulaminem nie wezmą udziału w konkursie.
 15. Pisanki przechodzą na własność organizatora, nie będą zwracane uczestnikom konkursu i mogą być wykorzy-stane przez Organizatora Konkursu, w jego działalności statutowej, w tym w działaniach informacyjno-edu-kacyjnych oraz udostępnione na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych. Nadsyłając pracę na Konkurs opiekun prawny autora pracy (w przypadku niepełnoletnich autorów prac), zgadza się na jej później-sze upowszechnienie, w tym na udostępnianie przez Organizatora imienia i nazwiska autora pracy oraz nazwy szkoły.
 16. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksplo-atacji, tj.:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie ob-rotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu;
  • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wy-stawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł miećdo niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 17. Kryteria oceny prac to: pomysł, estetyka i samodzielność wykonania. Każde kryterium jest oceniane w skali 1-5 przez każdego członka komisji, co oznacza, że maksymalna liczba punktów uzyskana od jednego członka komisji to 15.
 18. Komisja konkursowa, złożona z 6 członków, wyłoni laureatów. Laureatami konkursu zostaje 30 uczestników z najwyższą liczba punktów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby laureatów.
 19. Prace należy składać do 18 marca 2024 r. w portierni szkoły w godzinach 7.00-16.30 lub przesłać na adres:
  Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
  20-004 Lublin, ul. Narutowicza 8
  z dopiskiem „konkurs – pisanka” (decyduje data wpływu do placówki).
 20. Razem z pracą należy przesłać wypełniony i podpisany formularz:
  • oświadczenia opiekuna prawnego autora pracy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu),
  • zgody opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszko-dzenia nadesłanych prac, powstałe w wyniku transportu.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie. Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować wybrane prace lub ich części w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.
 23. Organizator powiadomi laureatów o wynikach konkursu do 25.03.2024 (informacja ukaże się na stronie www.urszulanki.lublin.eu). Szczegółowa informacja o terminie wręczenia/odbioru nagród będzie udostęp-niona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR, ul. Narutowicza 8 w Lublinie. Finał przedsięwzięcia planowany jest na 5.04.2024 na godz. 11.00.
 24. Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres iji@urszulanki.lublin.eu

Link do strony z informacja o konkursie:
https://www.urszulanki.lublin.eu/wojewodzki-konkurs-wielkanocny-wyobraznia-ukryta-w-pisance-122770

Regulamin konkursu  w załączeniu.

Z wyrazami szacunku,
Iwona Jagła-Izdebska,
wicedyrektor Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie,
tel. 503102179.

Pliki do pobrania

Opcje strony