Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Data publikacji: 08.11.2023
Autor: LSCDN

Wojewódzki Konkurs Świąteczny „Najpiękniejsza bombka choinkowa”

VI Wojewódzki Konkurs Świąteczny „Najpiękniejsza bombka choinkowa” jest organizowany przez Szkołę Podstawową Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie. Konkurs pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie.
 2. Koordynatorami konkursu są p. Iwona Jagła-Izdebska, p. Bożena Szypuła i p. Joanna Frydrych- Staszczak.
 3. Cele konkursu:
 • promowanie aktywności twórczej dzieci,
 • rozwijanie ich kreatywności i umiejętności plastycznych,
 • pielęgnowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia
 • wychowanie do wartości oraz uwrażliwienie na piękno.
 1. Zakres merytorycznych treści i umiejętności: podejmowanie działań twórczych, w których wykorzystane są wiadomości dotyczące formy i struktury dzieła, doskonalenie umiejętności plastycznych (ekspresja twórcza w działaniach indywidualnych), rozwijanie kreatywności dzieci.
 2. Zakres tematyczny zawodów: podstawa programowa wychowania przedszkolnego (tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: (...) plastyki), podstawa programowa plastyki dla szkół podstawowych (rozbudzanie wrażliwości, zachęcanie do indywidualnej i zespołowej ekspresji artystycznej, rozwijanie wyobraźni twórczej i kreatywnego myślenia abstrakcyjnego, przydatnego w każdej dziedzinie życia i w edukacji).
 3. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie województwa lubelskiego.
 4. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną wykonaną samodzielnie pracę, a autorem jednej pracy może być jedno dziecko.
 5. Format pracy: bombka styropianowa (lub z innego materiału) dowolnej wielkości i kształtu, przestrzenna, ozdobiona według uznania uczestnika konkursu.
 6. Każda bombka powinna być opisana metryczką:
 7. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację regulaminu, zapoznanie się z klauzulą informacyjną, wyrażenie zgody przez opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie oraz akceptację oświadczenia (załącznik nr 1 i 2).
 8. Pierwszy etap konkursu odbywa się w macierzystej szkole/przedszkolu. Szkolna komisja wyłania maksymalnie 20 prac, które kwalifikuje do drugiego etapu. Drugi etap konkursu odbywa się w siedzibie organizatora.
 9. Kryteria oceny prac konkursowych to: pomysł, estetyka i samodzielność wykonania. Każde kryterium jest oceniane w skali 1-5 przez każdego członka komisji, co oznacza, że maksymalna liczba punktów uzyskana od jednego członka komisji to 15.
 10. Komisja konkursowa, złożona z 6 członków, wyłoni laureatów. Laureatami konkursu zostaje 30 uczestników z najwyższą liczba punktów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby laureatów.
 11. Prace nieopisane, bez załącznika i wykonane niezgodnie z regulaminem nie wezmą udziału w konkursie.
 12. Bombki przechodzą na własność organizatora, nie będą zwracane uczestnikom konkursu.
 13. Prace (wraz z załącznikami) należy składać do 1.12.2023 r. w portierni szkoły w godzinach 7.30-15.00 lub przesłać na adres (liczy się data wpływu pracy konkursowej):
  Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
  20-004 Lublin, ul. Narutowicza 8
  z dopiskiem „konkurs - bombka
 14. Organizator powiadomi laureatów o wynikach konkursu najpóźniej 15.12.2023 (informacja ukaże się na stronie www.urszulanki.lublin.eu). Termin wręczenia nagród będzie podany na stronie szkoły. W przypadku nieobecności laureata na finale konkursu, nagroda będzie czekała na odbiór do 22.12.2023 na portierni szkoły (lub, po uzgodnieniu, wysłana pocztą na koszt laureata).
 15. Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres iji@urszulanki.lublin.eu.

W załączniku: Regulamin  (Oświadczenie opiekuna prawnego, Zgoda na udział w konkursie, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku, Klauzala Informacyjna).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorzy

Pliki do pobrania

Opcje strony

do góry