Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Data publikacji: 13.02.2023
Autor: Dariusz Kiszczak

VI Konkurs Filmowy "Science Movie 2023"

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie we współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie już po raz szósty organizuje Ogólnopolski Konkurs Filmowy "Science Movie" 2023.

Patronat Honorowy nad Konkursem objęli:
Pan Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin, Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Pan Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.


Organizatorzy:

 

 

 

 

Celem Konkursu jest promowanie nauki, aktywizowanie uczniów do samodzielnego odkrywania praw przyrody i wyjaśniania ich natury, rozwijanie umiejętności obserwacji i wnioskowania na podstawie bezpiecznie przeprowadzonego doświadczenia oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VIII uczęszczających do szkół podstawowych w całej Polsce.

Zakres merytoryczny treści i umiejętności wymaganych od uczestników: umiejętność dostrzegania zjawisk przyrodniczych w swoim otoczeniu i ich wyjaśniania za pomocą praw nauki, umiejętność zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania doświadczeń, umiejętność posługiwania się technologią cyfrową niezbędną do stworzenia filmu.

Zakres tematyczny: podstawa programowa chemii, fizyki, biologii i geografii dla szkół podstawowych.

Uczniowie przygotowują film prezentujący jedno wybrane doświadczenie przyrodnicze jego wyjaśnieniem (wraz z ) indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych. Czas trwania filmu – do 3 minut.

Struktura przesyłanych filmów winna być następująca: tytuł, doświadczenie z wyjaśnieniem, imię i nazwisko uczestnika/-ów i opiekuna oraz nazwa szkoły.

Prace należy przesłać w terminie od 20.02.2023 do 28.04.2023 r. (w przypadku przesyłek pocztowych - decyduje data stempla pocztowego) na adres: Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie ul. Narutowicza 8, 20 - 004 Lublin z dopiskiem KONKURS SCIENCE MOVIE 2023.

Lista laureatów ukaże się na stronach internetowych organizatorów do końca maja 2023. Uroczysty finał konkursu planowany jest na czerwiec 2023 roku w siedzibie jednego z organizatorów.

Więcej info: SP Urszulanek w Lublinie

Opcje strony

do góry