Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

"Tu jestem – tu działam - aktywność samorządu uczniowskiego...” - konkurs

Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Parlament Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego zapraszają młodzież szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia), a także nauczycieli jako opiekunów dydaktycznych do udziału w wojewódzkim konkursie "Tu jestem – tu działam – aktywność samorządu uczniowskiego wobec potrzeb społeczności lokalnej".

Celem głównym Konkursu jest w szczególności promowanie pozytywnych postaw i zachowań w obszarze samorządności uczniowskiej w odniesieniu do potrzeb środowiska lokalnego, a także:

  • przygotowanie młodzieży do czynnego udziału w życiu publicznym,
  • kształtowanie współodpowiedzialności za szkołę i środowisko lokalne,
  • zachęcanie do aktywnego działania i realizacji projektów,
  • kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich wśród młodzieży szkolnej,
  • rozwijanie wrażliwości społecznej,
  • integracja ze społecznością lokalną,
  • kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów, zwłaszcza rozwijanie kreatywności i umiejętności pracy zespołowej oraz kompetencji społecznych i obywatelskich, 
  • promocja aktywnych i innowacyjnych metod kształtowania świadomości patriotycznej młodzieży.  

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie autorskiego projektu edukacyjnego oraz realizacja podjętych z własnej inicjatywy działań mających na celu rozwiązanie lub pomoc w rozwiązaniu problemu wynikającego z potrzeb środowiska lokalnego.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie przez dyrektora szkoły zgłoszenia grupy uczniów (nie więcej niż 6) oraz nauczyciela najpóźniej do 20 stycznia 2020 według wzoru załącznika nr 1 do Regulaminu, pod adres wybrany zgodnie z właściwością terytorialną. 

Sprawozdanie z realizacji projektu oraz materiały potwierdzające jego przebieg i realizację należy dostarczyć pod wybrany adres organizatora najpóźniej do 22 kwietnia 2020.

Podsumowanie Konkursu odbędzie się w maju 2020 roku, o czym wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną skutecznie poinformowani. Wszystkie szkoły uczestniczące w Konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Główną nagrodę w konkursie stanowi wyjazd laureatów wraz z opiekunami do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu zorganizowany przez Beatę Mazurek – Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Osobą do kontaktu w sprawie Konkursu „Tu jestem – tu działam” jest Arkadiusz Kwieciński, dyrektor Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie; tel. 82 563 19 60, mail: akwiecinski@kuratorium.lublin.pl .

Więcej info: KO w Lublinie

Opcje strony

do góry