Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

V Konkurs „Katyń…ocalić od zapomnienia”

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. J. Pawła II w Hańsku zaprasza uczniów wszystkich rodzajów szkół do udziału w piatej edycji Konkursu „Katyń…ocalić od zapomnienia”.

Współorganizatorzy:

 • Instytut Pamięci Narodowej Oddział Lublin
 • Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Włodawa
 • Urząd Gminy Hańsk
 • Starostwo Powiatowe we Włodawie.

Termin konkursu: 30 kwietnia 2019 r. godz. 900

Miejsce: Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku.

Cel ogólny konkursu: uczczenie 79. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej

Cele szczegółowe:

 • Kształtowanie poczucia tożsamości z naszą historią i Ojczyzną
 • Rozwijanie zainteresowań historią
 • Włączenie  uczniów w kształtowanie regionalnych wartości i więzi społecznych
 • Propagowanie współczesnych postaw patriotycznych
 • Integrowanie uczniów ze wszystkich typów szkół województwa lubelskiego.

Uczestnicy: w konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich typów szkół z terenu województwa lubelskiego. Jedną szkołę w konkursie wiedzy może reprezentować 5 uczniów.

Każdy uczeń może wziąć udział w dwóch kategoriach: plastycznej i wiedzy.

Konkurs wiedzy i plastyczny będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

 1. Klasy  IV-VI szkoła podstawowa.
 2. Klasy VII-VIII szkoła podstawowa i klasy III gimnazjum.
 3. Szkoły ponadgimnazjalne/średnie.

Zgłoszenia: zgłoszenia do konkursu wiedzy /załącznik nr 1/ należy przesłać pocztą na adres:  ZSPiP im. Jana Pawła II w Hańsku, ul. Szkolna 1, 22-235 Hańsk lub e-mailem na adres:  zespolszkoly1@vp.pl, (w tym wypadku w dniu konkursu należy dostarczyć oryginał  zgłoszenia). Termin przyjmowania zgłoszeń:  do dnia 17 kwietnia 2019r.

Prace plastyczne należy dostarczyć do organizatorów w nieprzekraczalnym terminie do 17  kwietnia 2019r.

Na kopercie należy dopisać:  Katyń…ocalić od zapomnienia.

W dniu konkursu należy dostarczyć organizatorowi oświadczenia rodziców – załącznik nr 2.

Warunki uczestnictwa:

Konkurs plastyczny:

Prace plastyczne należy  wykonać dowolną techniką (plakat, rysunek, collage, witraż,  wycinanka, itp.); format  pracy A3. Na odwrocie pracy należy podać imię i nazwisko autora, szkołę i klasę oraz nazwisko opiekuna. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17 kwietnia 2019 r. Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni przez organizatorów o przyznanych nagrodach  i wyróżnieniach.

Konkurs wiedzy:

Test składający się z pytań zamkniętych i otwartych zostanie przeprowadzony w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 900 w ZSPiP w Hańsku. Klasy IV-VI rozwiązują test składający się tylko z zadań zamkniętych.

Grupy:

szkoły podstawowe klasy IV-VI, szkoły podstawowe klasy VII-VIII i gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne/średnie.

Zakres tematyczny konkursu:

 1. Zbrodnia Katyńska: obozy, miejsca zbrodni, liczba ofiar, sposoby upamiętnienia ofiar Zbrodni Katyńskiej na terenie województwa lubelskiego.
 2. Historia II wojny światowej w zarysie.
 3. Ofiary zbrodni katyńskiej związane z  Powiatem Włodawskim.

Źródła informacj:

 1. Podręczniki do historii (Wydawnictwo Nowa Era, WSiP)
 2. Teczki edukacyjne  IPN – ZBRODNIA  KATYŃSKA (dostępne na stronie IPN https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/teki-edukacyjne/27577,Zbrodnia-Katynska.html)

Ocena i nagrody:

 1. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatora.
 2. Decyzja jury jest ostateczna.
 3. W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane po trzy nagrody oraz wyróżnienia (osoby biorące udział w dogrywce).
 4. Prace plastyczne będą eksponowane na wystawie w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku.
 5. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów.

Informacje dodatkowe:

 • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
  o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz do zamieszczenia w Internecie i prasie. 
 • Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy                 i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych  osobowych na karcie zgłoszenia uczestnik        i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska       w publikacjach wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie i prasie. 
 • Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

Szczegółowych informacji udziela szkolny koordynator konkursu: Małgorzata Kończal, tel. 721 876 467, e-mail konczal3@wp.pl

 

 

Opcje strony

do góry