Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 13.02.2020
Autor: Bożena Jarmuł

XIV Lubelski Międzyszkolny Konkurs Zawodowy "Rok przed dyplomem"

XIV Lubelski Międzyszkolny Konkurs Zawodowy "Rok przed dyplomem" o zasięgu wojewódzkim dla uczniów klas III techników oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych. Konkurs jest promocją szkolnictwa zawodowego, integruje środowisko zawodowe uczniów oraz nauczycieli różnych szkół technicznych.
Honorowy Patronat nad konkursem sprawują: Kurator Oświaty w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Główne cele konkursu to:

• utrwalenia procedur egzaminu  z kwalifikacji w zawodach;
• pogłębienie znajomości wymagań na poszczególne kwalifikacje
• doskonalenie prezentowania przez uczniów wiadomości i umiejętności nabytych podczas zajęć  edukacyjnych, właściwych w danym zawodzie,
• doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań problemowych przez uczniów,
• doskonalenie umiejętności przygotowania zadania praktycznego przez nauczyciela. 

Zgłoszenie na Konkurs

Zgłoszenie szkoły do XIV Konkursu następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego „Zgłoszenie” przez dyrektora szkoły do 3 marca 2020 r. 
Zgłaszając uczniów do konkursu w określonej kwalifikacji, należy przesłać 15 pytań testowych obejmujących zakres nauczania tej kwalifikacji. Pytania powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem przygotowującego je nauczyciela oraz nazwą szkoły i przesłane w pliku doc lub docx (z odpowiedziami) na adres e-mail: zawodowy@lscdn.pl  Pytania będą wykorzystane do tworzenia zestawu pytań na etap międzyszkolny. W temacie e-mail proszę podać kod kwalifikacji i nazwę szkoły.

I etap konkursu – etap szkolny  

 • przeprowadzany jest, w szkołach zgłoszonych do konkursu, przez szkolne komisje konkursowe do 17 marca 2020 r., na podstawie własnego opracowanego zadania praktycznego lub dostosowanych materiałów OKE, CKE.
 • Szkolni laureaci konkursu - 3 uczniów z najlepszymi wynikami dla danego zawodu w szkole, wezmą udział w regionalnym etapie konkursu, reprezentując macierzystą szkołę. 
 • Warunkiem udziału w etapie regionalnym XIV Konkursu jest wyrażenie przez uczniów, szkolnych laureatów konkursu, zgodny na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku (zał. nr 1 - na dole strony), .które zbiera Dyrektor szkoły i przechowuje do dnia 31 sierpnia 2020 r. 
 • Zgłoszenie do II etapu XIV Konkursu Zawodowego trzech uczniów szkolnych laureatów konkursu w danym zawodzie następuje po wypełnieniu i przesłaniu do organizatorów formularza zgłoszeniowego „Laureaci”, który zostanie przesłany na adres e-mail szkoły  zgłaszającej uczniów do konkursu. Dyrektor szkoły przesyła formularz do dnia 31 marca 2020 r.

II etap konkursu 

Test zawodowy dla szkolnych laureatów konkursu, zostanie przeprowadzony w dniu 15 maja 2020 r. w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, ul. Długa 6 w godz. 10:00-14:00

Konferencja podsumowująca XIV Konkurs odbędzie się w dniu 5 czerwca 2020 r.

Konkurs dla nauczycieli - zadanie praktyczne przewidziane do oceny.

 • Opracowane przez nauczyciela lub zespół (zadanie z oznaczeniem kwalifikacji, rozwiązanie i klucz oceny), należy przesłać do 31 marca 2020 r. na adres Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 20-111 Lublin, ul. Dominikańska 5,  z zaznaczeniem – „Konkurs zawodowy”. 
 • Przesłane nowatorskie zadania, opracowane przez nauczycieli zostaną poddane ocenie przez komisję konkursową powołaną przez dyrektora LSCDN. 

Ważne terminy:

 • do 03.03.2020 r. – zgłoszenie szkoły do konkursu – formularz
 • do 17.03.2020 r. – przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu – siedziba szkoły zgłaszającej uczniów
 • do 31.03.2020 r. – zgłoszenie reprezentacji szkoły na etap regionalny – formularz przesłany po zgłoszeniu szkoły na oficjalny e-mail szkoły 
 • 15.05.2020 r. – etap regionalny konkursu – Zespół szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
 • 05.06.2020 r. – konferencja podsumowująca – Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Wykaz zawodów objętych konkursem:

- technik technologii drewna (AU.15),
- technik handlowiec (AU.20),
- technik usług fryzjerskich (AU.21),
- technik spedytor (AU.31),
- technik logistyk (AU.22),
- technik budownictwa (BD.49),
- technik ekonomista (AU.35),
- technik transportu kolejowego (AU.46),
- technik urządzeń sanitarnych (BD.05), 
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (BD.17), 
- technik elektronik  (EE.03),     
- technik elektryk (EE.05), 
- technik informatyk (EE.08), 
- technik mechatronik (EE.02), 
- technik energetyk (EE.24),
- technik energetyk transportu szynowego (EE.27),
- technik pojazdów samochodowych (MG.12/MG.18),
- technik mechanik (MG.17),
- technik rolnik (RL.03),
- technik architektury krajobrazu (RL.21), 
- technik hotelarstwa (TG.12),
- technik żywienia i usług gastronomicznych (TG.07).

Opcje strony

do góry