Centrum LSCDN

Chełm

Aktualnie znajdujesz się na:

Konkurs matematyczny „Razem możemy więcej” dla uczniów klas I - III

Organizatorami konkursu matematycznego „Razem możemy więcej” są: Delegatura w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie.

Cele Konkursu są spójne z kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2019/2020 „Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów” i ukierunkowane są przede wszystkim na :

  • Tworzenie atmosfery przyjaznej rywalizacji wokół zmagań z zagadnieniami matematycznymi.
  • Rozwijanie zainteresowań matematycznych.
  • Kształtowanie umiejętności rozumowania matematycznego.
  • Promowanie współpracy przy rozwiązywaniu matematycznych problemów.
  • Zachęcanie uczniów do twórczego i krytycznego myślenia.
  • Kształtowanie umiejętności respektowania decyzji kolegów i koleżanek.
  • Promowanie szkół, nauczycieli i uczniów biorących udział w konkursie.

Adresatem konkursu są uczniowie klas trzecich szkół podstawowych z Miasta Chełm i  powiatów: chełmskiego, włodawskiego, krasnostawskiego.

Pierwszy – szkolny etap konkursu odbył się dn. 19.02.2020 r. Do konkursu przystąpiło 49 szkół podstawowych.

W wyniku eliminacji szkolnych komisje konkursowe wyłonią 3-osobowe zespoły uczniów, które zostaną zaproszone do etapu finałowego. Testy trzech uczniów, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów (nie mniej niż 75% możliwych do uzyskania punktów), należy przesłać na adres: Delegatura w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie, pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm z dopiskiem: Konkurs matematyczny „Razem możemy więcej” do dnia 27 lutego  2020 r.

Do testów należy dołączyć kartę ze sposobem rozwiązania zadań danych uczniów.

Do etapu drugiego zostanie zakwalifikowanych 20 zespołów z najwyższą liczbą punktów. W przypadku większej liczby zespołów z wysoką punktacją po etapie szkolnym zostaną przeprowadzone dodatkowe eliminacje, o czym zainteresowane szkoły będą powiadomione. Finał Konkursu odbędzie się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w marcu/kwietniu 2020 r.

O terminie i dokładnym miejscu finału szkoły zostaną powiadomione przez organizatorów konkursu.

Szczegóły organizacyjne zawiera regulamin.

Informacje o wynikach konkursu i ustaleniach organizacyjnych będą umieszczane na naszej stronie: https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-lscdn/chelm

Ewa Lipska

Konsultant LSCDN O/Chełm

Opcje strony

do góry