Centrum LSCDN

Konkursy LSCDN

Data publikacji: 24.01.2022
Autor: Anna Jędrzejewska, Anna Jonak, Joanna Stelmaszczuk

Wojewódzki konkurs wiedzy na najlepszego przyrodnika 2022

LSCDN zaprasza uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego do udziału w Wojewódzkim konkursie wiedzy na najlepszego przyrodnika 2022.

Cele konkursu

  • Zdobywanie i pogłębianie wiedzy z biologii, chemii i fizyki.
  • Rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami przyrodniczymi.
  • Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów.
  • Integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami.
  • Promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli.
  • Inspirowanie nauczycieli do pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Konkurs jest trzyetapowy. 

Zakres wiedzy:
Biologia:
Ekologia.
Botanika.
Zoologia.

Chemia:
Składniki powietrza i rodzaje przemian jakim ulegają.
Woda i roztwory wodne.

Fizyka:
Termodynamika - zjawiska cieplne.
Dynamika - siły i oddziaływania.

Organizacja konkursu

Dwa pierwsze etapy Konkursu przeprowadza nauczyciel koordynator lub nauczyciele koordynatorzy z biologii, chemii, fizyki wyznaczony/ni przez dyrektora szkoły.

Etap I (szkolny) – przeprowadzany jest w macierzystej szkole 2.02.2022 r. o godz. 9.00, czas trwania 45 minut, forma pisemna, arkusz obejmuje zadania zamknięte - test wyboru.

Organizator przesyła do koordynatora na adres e-mail pytania, karty odpowiedzi dla uczniów wraz z instrukcją.

Koordynator przesyła elektronicznie scan protokołu pokonkursowego do organizatora do 4.03.2022 r. Na protokole powinna być pieczątka szkoły i podpis dyrektora szkoły.

Do etapu okręgowego kwalifikują się uczniowie, którzy otrzymali 80% prawidłowych odpowiedzi.

Etap II (okręgowy)– przeprowadzany jest w macierzystej szkole 6.04.2022, o godz. 9.00, czas trwania 60 minut, forma pisemna arkusza obejmuje zadania zamknięte różnych typów i otwarte.

Organizator przesyła do koordynatora na adres e-mail pytania, karty odpowiedzi dla uczniów wraz z instrukcją.

Po przeprowadzonym konkursie koordynator przesyła elektronicznie skan protokołu pokonkursowego lub oryginał protokołu, oraz karty odpowiedzi uczniów pocztą do organizatora do 22.04.2021 r. Na protokole powinna być pieczątka szkoły i podpis dyrektora szkoły.

Do etapu wojewódzkiego kwalifikują się uczniowie, którzy otrzymali 80% prawidłowych odpowiedzi.

Etap III wojewódzki – przeprowadzany jest w siedzibie LSCDN Oddział Chełm, ul. Waśniewskiego 17 11.05.2022, godzina 9.00, czas trwania 90 minut, zadania zamknięte i otwarte.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną może być nieznacznie zmieniony termin i miejsce etapu III wojewódzkiego.

Organizator powołuje komisję konkursową sprawdzającą prace.

Uczniowie przystępują do konkursu wypełniając załączoną kartę zgłoszeniową – Załącznik Nr 1 oraz Załącznik Nr 2 a następnie przesłają scan w terminie do 1 stycznia 2022 r na jeden z trzech adresów email organizatora konkursu:
ajonak@lscdn.pl
ajedrzejewska@lscdn.pl
jstelmaszczuk@lscdn.pl
lub na adres organizatora: LSCDN oddział Chełm, ul. Waśniewskiego 17 , 22-100 Chełm.

Ogłoszenie wyników odbędzie się do 27.05.2022 r. na stronie głównej LSCDN i przesłane nauczycielom koordynatorom.

Więcej informacji o Konkursie w załączniku.

Opcje strony

do góry