Centrum LSCDN

Konkursy LSCDN

Data publikacji: 11.03.2021
Autor: Anna Jonak

Podsumowanie Konkursu Wojewódzkiego: „Lapbook jako kreatywna prezentacja wiedzy z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych”

Laureaci i wyróżnieni uczestnicy Konkursu wezmą udział w uroczystości wręczenia nagród i dyplomów oraz w otwarciu wystawy prac konkursowych w Chełmskiej Bibliotece Publicznej w Chełmie, przewidywany termin: maj/czerwiec (nauczyciele –opiekunowie zostaną poinformowani o dokładnym terminie), jeżeli sytuacja pandemiczna na to nie pozwoli nagrody i dyplomy zostaną przesłane do szkół przed zakończeniem roku szkolnego.

Konkurs dotyczył przedmiotów: biologii, chemii matematyki i fizyki.

Organizatorem Konkursu było Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Przedsięwzięcie miało na celu:

 •  rozwijanie zainteresowań przedmiotami przyrodniczo-matematycznymi,
 • wspieranie i rozwijanie uzdolnień uczniów,
 • pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranego przedmiotu,
 • rozwijanie zdolności  i kreatywnego myślenia,
 • zachęcenie uczniów do prezentacji własnych pomysłów,
 • promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.

Konkurs kierowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa lubelskiego.

Kategoria wiekowa i tematyka prac dotyczyła:   

¨biologia

szkoła podstawowa:

                   Temat 1:  Mszaki i paprotniki – podział, budowa, rozmnażanie oraz znaczenie dla 

                       biocenozy leśnej.

Temat 2:  Dowody pośrednie i bezpośrednie ewolucji.

szkoła ponadpodstawowa:

Temat 1:  Budowa, podział, właściwości oraz wykrywanie cukrów, białek i tłuszczy.

Temat 2:  Hormony roślinne – regulatory wzrostu i rozwoju roślin.

¨chemia

szkoła podstawowa:

Temat 1:  Budowa atomu – nukleony i elektrony.

Temat 2:  Właściwości, zastosowanie i zanieczyszczenie powietrza.

szkoła ponadpodstawowa:

                   Temat 1:  Niezwykłe właściwości wody.

Temat 2:  Rodzaje wiązań chemicznych i ich wpływ na właściwości związków  

               chemicznych.

¨matematyka

szkoła podstawowa:

Temat 1:  Wielokąty: własności, budowa i wzory – znajdujące zastosowanie w życiu

                 codziennym.

Temat 2:  Bryły: własności, budowa i wzory – znajdujące zastosowanie w życiu

                 codziennym.

szkoła ponadpodstawowa:

Temat 1:  Funkcje: rodzaje, własności i wzory - znajdujące zastosowanie w życiu

                 codziennym.

Temat 2:  Stereometria: własności, budowa i wzory - znajdujące zastosowanie w życiu

                 codziennym.

¨fizyka

szkoła podstawowa:

Temat 1:  Ruch i siły wokół nas.

Temat 2:  Fale od huśtawki do telefonów komórkowych.

szkoła ponadpodstawowa:

Temat 1:  Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Temat 2:  Wpływ siły na ruch.

Uczniowie pod okiem swoich opiekunów - nauczycieli w postaci lapbooka, który jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, zamieścili wiadomości i umiejętności do wybranego tematu.

Spełniły one funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, notatki, wykresy, słówka, terminy, pojęcia, wzory, symbole, reakcje, równania czy zdjęcia.

Uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się dużą kreatywnością i pomysłowości oraz wiedzą na wybrany temat.

 Zgodnie z terminem ustalonym w regulaminie wpłynęło 294 prac:

 •  szkoły podstawowe -  z biologii 54, z chemii 98, z matematyki 54,  z fizyki 44.
 •  szkoły ponadpodstawowe - : z biologii 15, z chemii 14, z matematyki 4, z fizyki 11.

 Prace zostały sprawdzone przez  Komisję Konkursową powołaną przez organizatorów, zgodnie z regulaminem decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Po wnikliwym przejrzeniu prac, komisja oceniła lapbooki według podanych wcześniej kryteriów oraz ustaliła kolejność miejsc i liczbę prac wyróżnionych.

 Podczas oceny prac konkursowych komisja brała pod uwagę:

 1. zgodność pracy z tematyką Konkursu,
 2. pomysłowość, oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
 3. ciekawe informacje,
 4. estetykę wykonania pracy,
 5. walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.

Gratulujemy zwycięzcom, natomiast wszystkim uczniom dziękujemy za duży wkład pracy i chęć udziału w konkursie.

Dziękujemy również nauczycielom za zainspirowanie uczniów do działania i rozwijanie w nich zainteresowań przedmiotami przyrodniczo-matematycznymi oraz opiekę merytoryczną w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

 Doradcy metodyczni z biologii, chemii, matematyki, fizyki.

Opcje strony

do góry