Centrum LSCDN

Konkursy LSCDN

Data publikacji: 03.03.2021
Autor: Bożena Jarmuł

XV Lubelski Międzyszkolny Konkurs Zawodowy “Rok przed dyplomem”

Zapraszamy uczniów klas III techników oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych do udziału w wojewódzkim XV Lubelskim Międzyszkolnym Konkursie Zawodowym “Rok przed dyplomem”. Konkurs jest promocją szkolnictwa zawodowego, integruje środowisko zawodowe uczniów oraz nauczycieli różnych szkół technicznych.

Konkurs pod honorowym patronatem: Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin, Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
 

 

Główne cele konkursu to:

• utrwalenia procedur egzaminu z kwalifikacji w zawodach;
• pogłębienie znajomości wymagań na poszczególne kwalifikacje
• doskonalenie prezentowania przez uczniów wiadomości i umiejętności nabytych podczas zajęć edukacyjnych, właściwych w danym zawodzie,
• doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań problemowych przez uczniów,
• doskonalenie umiejętności przygotowania zadania praktycznego przez nauczyciela.

Ważne terminy:

do 13.03.2021 r. – zgłoszenie szkoły do konkursu – formularz
do 27.03.2021 r. – przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu – siedziba szkoły zgłaszającej uczniów
do 31.03.2021 r. – zgłoszenie reprezentacji szkoły na etap regionalny – formularz przesłany po zgłoszeniu szkoły na oficjalny e-mail szkoły
10.05.2021 r. – etap regionalny konkursu – Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie w formie on-line
Czerwiec 2021 r.– konferencja podsumowująca – w formie on-line

Wykaz zawodów (kwalifikacji) objętych konkursem:

technik budownictwa (BD.29),
technik ekonomista (AU.36),
technik elektronik (EE.03),
technik elektryk (EE.05),
technik hotelarstwa (TG.13),
technik informatyk (EE.08),
technik logistyk (AU.32),
technik mechanik (MG.19).
technik mechatronik (EE.02),
technik pojazdów samochodowych (MG.18),
technik spedytor (AU.31),
technik technologii drewna (AU.15).
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (BD.17),
technik usług fryzjerskich (AU.21),
technik żywienia i usług gastronomicznych (TG.16),

Zgłoszenie na Konkurs

Zgłoszenie szkoły do XV Konkursu następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego „Zgłoszenie” przez dyrektora szkoły do 13 marca 2021.

Zgłaszając uczniów do konkursu w określonej kwalifikacji, należy przesłać 15 pytań testowych obejmujących zakres nauczania tej kwalifikacji. Pytania powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem przygotowującego je nauczyciela oraz nazwą szkoły i przesłane w pliku doc lub docx (z odpowiedziami) na adres e-mail: zawodowy@lscdn.pl

Pytania będą wykorzystane do tworzenia zestawu pytań na etap międzyszkolny. W temacie e-mail proszę podać kod kwalifikacji i nazwę szkoły.

I etap konkursu – etap szkolny

przeprowadzany jest, w szkołach zgłoszonych do konkursu, przez szkolne komisje konkursowe do 27 marca 2021 r., na podstawie własnego opracowanego zadania praktycznego lub dostosowanych materiałów OKE, CKE.
Szkolni laureaci konkursu – 3 uczniów z najlepszymi wynikami dla danego zawodu w szkole, wezmą udział w regionalnym etapie konkursu, reprezentując macierzystą szkołę.
Warunkiem udziału w etapie regionalnym XV Konkursu jest wyrażenie przez uczniów, szkolnych laureatów konkursu, zgodny na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku (zał. nr 1), .które zbiera Dyrektor szkoły i przechowuje do dnia 31 sierpnia 2021 r.
Zgłoszenie do II etapu XV Konkursu Zawodowego trzech uczniów szkolnych laureatów konkursu w danym zawodzie następuje po wypełnieniu i przesłaniu do organizatorów formularza zgłoszeniowego „Laureaci”, który zostanie przesłany na adres e-mail szkoły zgłaszającej uczniów do konkursu. Dyrektor szkoły przesyła formularz do dnia 31 marca 2021 r.

II etap konkursu

Test zawodowy dla szkolnych laureatów konkursu, zostanie przeprowadzony w dniu 10 maja 2021 r. przez Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, ul. Długa 6 w godz. 10:00-14:00 w formie on-line.

Konferencja podsumowująca XV Konkurs odbędzie się w czerwcu 2021 r. w formie on-line

Konkurs dla nauczycieli – zadanie praktyczne przewidziane do oceny.

Opracowane przez nauczyciela lub zespół zadanie z oznaczeniem kwalifikacji, rozwiązanie i klucz oceny, należy przesłać do 31 marca 2021 r. na adres Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 20-111 Lublin, ul. Dominikańska 5, z zaznaczeniem – „Konkurs zawodowy”.
Przesłane nowatorskie zadania, opracowane przez nauczycieli zostaną poddane ocenie przez komisję konkursową powołaną przez dyrektora LSCDN.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz jest przystosowany do zgłoszenia pięciu kwalifikacji konkursowych. Szkoły zgłaszające większą liczbę kwalifikacji powinny wypełnić kolejny formularz.

Opcje strony

do góry