Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 09.05.2023
Autor: LSCDN

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Lublinie

W rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 kandydat do klasy I szkoły ponadpodstawowej, której organem prowadzącym jest miasto Lublin może wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w danej szkole.
Kandydaci do klasy międzynarodowej, klas dwujęzycznych i klas sportowych w wybranych szkołach muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu sprawności fizycznej. Terminy sprawdzianów publikowane są na stronach poszczególnych szkół.
Wybierając szkołę techniczną lub branżową, kandydat zobowiązany jest wykonać badania o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Badania wykonywane są bezpłatnie w Ośrodkach Medycyny Pracy.

Skierowanie na badania kandydaci otrzymają:

  • w szkole macierzystej (jeżeli kandydat uczy się w szkole prowadzonej przez gminę Lublin),
  • w szkole technicznej lub branżowej, do której kandyduje (jeżeli kandydat rekrutuje się samodzielnie ze szkoły z innej gminy lub ze szkoły prowadzonej przez inne podmioty niż Gmina Lublin).

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów do klas I szkół ponadpodstawowych na  rok szkolny 2023/2024 prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego (Art. 130 ust 2.7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe Dz.U.2021.1082 t.j.). Dla kandydatów rekrutujących się do szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Lublin system dostępny jest na stronie edu.lublin.eu, w zakładce aplikacje dla rodziców. Wypełnienie w systemie rekrutacyjnym i złożenie wniosku odbywa się od  15 maja 2023 r.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzą komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektorów poszczególnych szkół ponadpodstawowych Dyrektor wyznacza także przewodniczącego komisji rekrutacyjnej (Art. 157 Ustawy Prawo Oświatowe Dz.U.2021.1082 t.j.).

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa lubelskiego określa załącznik numer 1 do Zarządzenia numer 9/23 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 roku.

Sposób przeliczenia na punkty poszczególnych kryteriów oraz skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.2022.2431).

Szkoły ponadpodstawowe, których organem prowadzącym jest Miasto Lublin przygotowały dla kandydatów 6940 miejsc w 218 oddziałach rekrutacyjnych (w poprzednim roku zaplanowano 6410 miejsc w 202 oddziałach), w tym 128 oddziałów w  22 liceach ogólnokształcących, 73 oddziały w 15 technikach i 17 oddziałów w 8 szkołach branżowych I stopnia.

Więcej info: UMLublin

Opcje strony

do góry