Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 23.01.2023
Autor: Dariusz Kiszczak

Edukacja z portalem www.powstanie1863-64.pl

Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca nauczycieli i uczniów do korzystania z materiałów edukacyjnych poświęconych powstaniu styczniowemu zamieszczanych na portalu www.powstanie1863-64.pl .

Z okazji kolejnej rocznicy wybuchu Powstania przypominamy archiwalny numer I "Ad rem" z 2013 roku, poświęcony 150 rocznicy powstania styczniowego, w którym zamieściliśmy m.in. rozmowę z prof. Wiesławem Śladkowskim, wybitnym historykiem, znawcą dziejów powstania styczniowego na Lubelszczyźnie.

"Powstanie 1863–1864 było najdłuższym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej, zaangażowali się w nie przedstawiciele wszystkich warstw społeczeństwa polskiego. Odcisnęło się mocno na ówczesnych stosunkach międzynarodowych, wreszcie spowodowało ogromny przełom społeczny i ideowy w dziejach narodowych, co wywarło decydujący wpływ na rozwój nowoczesnego społeczeństwa polskiego.
/.../

W styczniu 1863 powstanie obejmowało Królestwo Polskie, w lutym rozszerzyło się na Litwę, w kwietniu i maju sięgnęło okolic Dyneburga i Witebska oraz guberni kijowskiej i wołyńskiej. Znaczącej pomocy w walce zbrojnej z Rosją udzielali Polacy z Galicji i zaboru pruskiego, skąd napływali ochotnicy, broń i zaopatrzenie. Przybyli też ochotnicy z zagranicy – rewolucjoniści włoscy, węgierscy, francuscy, a także rosyjscy, choć ci ostatni udzielili pomocy mniejszej, niż oczekiwali Polacy. Najpoważniejszy zawód spowodowała bierna postawa chłopów, którzy wbrew nadziejom przywódców nie ruszyli masowo do szeregów powstańczych. Dekret uwłaszczeniowy bez wcześniejszej agitacji ideowej nie odegrał roli mobilizacyjnej, jednak w miarę rozwoju powstania w rejonach opanowanych przez polskie oddziały udział chłopów stopniowo       w

zrastał. Powstańcze oddziały zasilali przede wszystkim ochotnicy z ludu miejskiego, szlachta zaściankowa, robotnicy, inteligencja, młodzież gimnazjalna i studencka. Późną wiosną i latem 1863 w polu walczyło do 35 tys. powstańców. Siły Rosyjskie w samym tylko Królestwie 145 tys. żołnierzy", za portalem www.powstanie1863-64.pl       

                  
 

Opcje strony

do góry