Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/informacje/lublin/13487,Bezplatne-studia-podyplomowe-dla-nauczycieli-informatyki-na-Politechnice-Lubelsk.html
25.05.2024, 19:34
Data publikacji: 13.09.2022
Autor: LSCDN

Bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki na Politechnice Lubelskiej

Informujemy, że Politechnika Lubelska oferuje bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki. Studia są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Doskonalące studia podyplomowe z informatyki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

 • Studia 2 semestralne, przeznaczone dla praktykujących nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
 • Studia BEZPŁATNE, finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Charakterystyka studiów

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do realizacji edukacji informatycznej w klasach I-III. Celem zajęć będzie wyrównanie przygotowania nauczycieli w zakresie posługiwania się komputerem, aplikacjami biurowymi i usługami sieciowymi (w zakresie poczty elektronicznej i  wyszukiwania informacji), jak również poszerzenie oraz pogłębienie tych umiejętności do poziomu niezbędnego dla prowadzenia zajęć edukacji informatycznej.

Doskonalące studia z zakresu informatyki przeznaczone są dla praktykujących nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Przedmioty realizowane są w formie wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych i dotyczą metodyki edukacji informatycznej w klasach I-III, sytuacji problemowych, elementów algorytmiki, programowania, jak również aspektów społecznych i  prawnych.

Forma zakończenia studiów podyplomowych

Warunkiem pomyślnego ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, przedłożenie prac końcowych i zdanie przewidzianych w programie egzaminów oraz zaliczenie praktyk w szkole.

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata)

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się praktykujący nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz kandydaci, którzy posiadają kwalifikację pełną, co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego. Oczekuje się, że uczestnicy mają podstawowe przygotowanie w zakresie posługiwania się komputerem, jego aplikacjami biurowymi i usługami sieciowymi (w zakresie poczty elektronicznej i wyszukiwania informacji).

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

Studia podyplomowe przeznaczone są dla praktykujących nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Przewidywana, minimalna liczba uczestników - 20 osób, maksymalna 30 osób. Jeżeli liczba zweryfikowanych kandydatów przekroczy liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Proces rekrutacji na studia jest zgodny z aktualnie obowiązującym „Regulaminem Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej”. Komisja rekrutacyjna określi szczegółowe zasady rekrutacji.

Wymagane dokumenty

 • Ankieta osobowa i oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu w szkole na stanowisku nauczyciela w klasach I-III

Rekrutacja i składanie dokumentów drogą elektroniczną w dniach 12-22 września 2022 https://ehms.pollub.pl/rekrutacja

Dodatkowe informacje na stronie https://wpt.pollub.pl/kandydaci/studia-podyplomowe

 

 

Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki

 • Studia 3 semestralne
 • Studia BEZPŁATNE, finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki
 • Zajęcia rozpoczynają się już 17.09.2022!

Charakterystyka studiów

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli w zakresie wiedzy, umiejętności i metodyki nauczania informatyki w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych, na poziomie wymagań, które określają zapisy obowiązującej podstawy programowej przedmiotu informatyka.

Podyplomowe studia kwalifikacyjne przeznaczone są dla nauczycieli pragnących uzyskać dodatkowe uprawnienia do nauczania przedmiotów informatycznych. Zajęcia będą realizowane są w formie wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych, dotyczących problemów współczesnej informatyki, podstawowych narzędzi informatyki, jak również metodyki nauczania informatyki.

Studia podyplomowe skierowane są przede wszystkim do praktykujących zawodowo nauczycieli, pragnących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu informatyka w szkole. Uczestnikami studiów mogą być również osoby doświadczone w zakresie informatyki, ale pochodzące spoza sektora edukacji, np. z przemysłu, administracji, a także z wyższych uczelni.

Absolwenci będą spełniać standardy przygotowania nauczycieli informatyki na poziomie zintegrowanym.

Forma zakończenia studiów podyplomowych

Warunkiem pomyślnego ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, przedłożenie prac końcowych i zdanie przewidzianych w programie egzaminów oraz zaliczenie praktyk w szkole.

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata)

Studia podyplomowe przeznaczone są głównie dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich z niewielkim lub żadnym doświadczeniem w uczeniu informatyki, pragnących osiągnąć dodatkowe kwalifikacje.

Dopuszcza się, że uczestnikami studiów podyplomowych mogą być osoby, które są absolwentami studiów na kierunkach ścisłych lub inżynierskich, doświadczonych w zakresie informatyki, ale pochodzących spoza sektora edukacji, np. z przemysłu, administracji, a także z wyższych uczelni.

Jeśli uczestnik studiów podyplomowych nie ma uprawnień do nauczania w szkole, to oczekuje się, że nabędzie takie uprawnienia przed zakończeniem zajęć studiów podyplomowych.

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają kwalifikację pełną, co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego. Uczestnikiem kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli informatyki, może być osoba legitymująca się ukończeniem informatycznych studiów wyższych lub na kierunku zbliżonym do informatyki, która zamierza zdobyć kompetencje do nauczania informatyki w szkole. Dopuszcza się, że uczestnikami studiów podyplomowych mogą być osoby, które są absolwentami studiów na kierunkach ścisłych lub inżynierskich, doświadczonych w zakresie informatyki, ale pochodzących spoza sektora edukacji. Przewidywana, minimalna liczba uczestników - 20 osób, maksymalna 30 osób. Jeżeli liczba zweryfikowanych kandydatów przekroczy liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym nauczyciele będą przyjmowani w pierwszej kolejności. Proces rekrutacji na studia jest zgodny z aktualnie obowiązującym „Regulaminem Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej”. Komisja rekrutacyjna określi szczegółowe zasady rekrutacji.

Wymagane dokumenty

 • Ankieta osobowa i oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu w szkole na stanowisku nauczyciela lub poza sektorem edukacji, np. z przemysłu, administracji, a także z wyższych uczelni

Rekrutacja i składanie dokumentów drogą elektroniczną w dniach 12-15 września 2022 https://ehms.pollub.pl/rekrutacja

Dodatkowe informacje na stronie https://wpt.pollub.pl/kandydaci/studia-podyplomowe

 

 

Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki

 • Studia 2 semestralne
 • Studia BEZPŁATNE, finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

Charakterystyka studiów

Celem tego studium jest podniesienie kompetencji nauczycieli informatyki w zakresie wiedzy, umiejętności i metodyki nauczania informatyki w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych do poziomu określonego zapisami obowiązującej podstawy programowej przedmiotu informatyka. Absolwenci studium będą ponadto spełniać standardy przygotowania nauczycieli informatyki

Studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki mają wspierać doskonalenie uczestników w zakresie pojawiających się nowych technologii, narzędzi i metod kształcenia informatycznego. Celem studiów jest również dostarczenie wsparcia nauczycielom informatyki w doskonaleniu kompetencji zawodowych w zakresie pojawiających się nowych technologii, narzędzi i metod kształcenia informatycznego.

Forma zakończenia studiów podyplomowych

Warunkiem pomyślnego ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, przedłożenie prac końcowych i zdanie przewidzianych w programie egzaminów oraz zaliczenie praktyk w szkole.

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata)

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają kwalifikację pełną, co najmniej na poziomie 6, uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego. Uczestnikiem doskonalących studiów podyplomowych dla nauczycieli informatyki, może być nauczyciel, który ma uprawnienia do nauczania informatyki w szkole, zdobyte wcześniej w uczelni wyższej lub na studiach podyplomowych, który zamierza doskonalić się w zakresie pojawiających się nowych technologii, narzędzi i metod kształcenia informatycznego.

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

Studia podyplomowe przeznaczone są dla praktykujących nauczycieli informatyki, posiadających uprawnienia do nauczania informatyki w szkole, zdobyte wcześniej w uczelni wyższej lub na studiach podyplomowych. Przewidywana, minimalna liczba uczestników - 20 osób, maksymalna 30 osób. Jeżeli liczba zweryfikowanych kandydatów przekroczy liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Proces rekrutacji na studia jest zgodny z aktualnie obowiązującym „Regulaminem Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej”. Komisja rekrutacyjna określi szczegółowe zasady rekrutacji

Forma zakończenia studiów podyplomowych

Warunkiem pomyślnego ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, przedłożenie prac końcowych i zdanie przewidzianych w programie egzaminów oraz zaliczenie praktyk w szkole.

Wymagane dokumenty

 • Ankieta osobowa i oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych z zakresu technologii informacyjnych
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu w szkole na stanowisku nauczyciela

Rekrutacja i składanie dokumentów drogą elektroniczną w dniach 12-22 września 2022 https://ehms.pollub.pl/rekrutacja

Dodatkowe informacje na stronie https://wpt.pollub.pl/kandydaci/studia-podyplomowe

 

Opcje strony