Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 07.03.2022
Autor: Dariusz Kiszczak

Nabór ofert „Małe Granty” – pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Zarząd Województwa Lubelskiego prowadzi nabór na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert w obszarze innych zadań publicznych. Zadania mogą być realizowane od: dnia podpisania umowy przez 90 dni.

Termin składania ofert w wersji papierowej: od 3 marca 2022 r. do wyczerpania środków finansowych.

Informacja o zakończeniu naboru zostanie zamieszczona na stronie www.promocja.lubelskie.pl w zakładce: Współpraca z organizacjami pozarządowymi/Informacje.

Miejsca składania ofert w wersji papierowej: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

Kwota przeznaczona na dotacje: 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).

 Kwota dotacji na zadanie: do 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 Wkład własny: nie jest wymagany.

Opis naboru:

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jako:

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

5a) działalność na rzecz integracji cudzoziemców,

24) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

27) promocja i organizacja wolontariatu,

30) działalność charytatywna.

Kontakt e-mailowy: rdpp@lubelskie.pl,  tel. 81 478 13 08 lub tel. kom. 785 106 132.

Więcej info: UMWLubelskiego

Opcje strony

do góry