Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 06.07.2020
Autor: MEN

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:
1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty:

1) w zakresie kontroli:

a) w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:

 • „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach”;

b) w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych:

 • „Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;

c) w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych:

 • „Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;

d) w szkołach ponadpodstawowych:

 • „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych”;

e) w niepublicznych szkołach policealnych prowadzących kształcenie w zawodach z branży opieki zdrowotnej:

 • „Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w branży opieki zdrowotnej”;

f) w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych:

 • „Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych”.

2) w zakresie ewaluacji:

Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym):

a) w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w zakresie wymagań:

 • „Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”;
 • „Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi”;

b) w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – w zakresie wymagań:

 • „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;
 • „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;

c) w poradniach psychologiczno-pedagogicznych – w zakresie wymagań:

 • „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”;
 • „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych”;

d) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania – w zakresie wymagań:

 • „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;
 • „Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi”;

e) w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych – w zakresie wymagań:

 • „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;
 • „Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi”.

Ewaluacje w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

3) w zakresie monitorowania:

a) we wszystkich typach szkół:

 • „Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia”;

b) w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych:

 • „Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce”;

c) w przedszkolach:

 • „Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach”;

d) w branżowej szkole II stopnia:

 • „Organizacja kształcenia w branżowej szkole II stopnia”;

e) we wszystkich typach szkół:

 • „Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych”.

Info: MEN

Opcje strony

do góry