Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/informacje/lublin/11830,Raport-Ministra-Edukacji-Narodowej-Zapewnienie-funkcjonowania-jednostek-systemu-.html
2020-07-04, 13:29
Data publikacji: 29.06.2020
Autor:

Raport Ministra Edukacji Narodowej. Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19

Szanowni Państwo,

przekazuję w Państwa ręce Raport, który jest podsumowaniem działań podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w okresie od marca do czerwca 2020 r.

Stworzyliśmy elastyczny system kształcenia na odległość dostosowany do potrzeb prawie 5 mln uczniów z ok. 24,5, tys. szkół. Zagrożenie epidemiczne spowodowało konieczność wprowadzenia wielu ograniczeń niemal we wszystkich obszarach życia społecznego i gospodarczego, w tym także w obszarze edukacji.

Jedną z pierwszych decyzji dotyczących przeciwdziałania koronawirusowi było zawieszenie prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkołach oraz placówkach oświatowych od 12 do 24 marca br.

Następnie wprowadziliśmy obowiązek realizowania zadań edukacyjnych za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (od 25 marca br.). O sposobie zorganizowana nauki zdalnej decydowali dyrektorzy we współpracy z nauczycielami, uwzględniając  potrzeby oraz możliwości uczniów i rodziców. 

Polska była wśród państw, które najszybciej reagowały na COVID-19. Decyzję o zawieszeniu zajęć podjęliśmy już 8 dni po wystąpieniu pierwszego przypadku zachorowania (4 marca br.). Dla przykładu we Francji nastąpiło to po 52 dniach, natomiast w Niemczech po 50 dniach. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli, dyrektorów, a także rodziców było dla nas kluczowe, stąd tak szybkie działania.

Nasze decyzje, jak również kolejne ustalenia dotyczące sposobu funkcjonowania szkół i placówek oświatowych oraz realizowania zadań przez pozostałe jednostki systemu oświaty w obecnym roku szkolnym były poprzedzone kompleksową analizą sytuacji w kraju i za granicą.

Razem z członkami kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej uczestniczyliśmy w posiedzeniach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas których przedstawialiśmy bieżącą sytuację w edukacji, omawialiśmy scenariusze działań i – na podstawie otrzymanych informacji – podejmowaliśmy kolejne decyzje.

Istotny był dla nas również kontekst międzynarodowy. Podczas wideokonferencji z ministrami edukacji państw UE wymienialiśmy informacje i doświadczenia na temat wpływu pandemii na funkcjonowanie systemów oświaty. Omawialiśmy w szczególności kwestie dotyczące rozwiązań w zakresie kształcenia na odległość.

Opracowaliśmy regulacje prawne, które umożliwiły organizację kształcenia na odległość oraz podjęliśmy, we współpracy z innymi podmiotami, szereg innych działań, aby w tych szczególnych warunkach wesprzeć szkoły w kontynuowaniu procesu nauczania. 

Jednym z takich działań było udostępnienie szkołom Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej www.epodreczniki.pl.  
To nowoczesne i bezpieczne narzędzie do prowadzenia kształcenia na odległość z obszerną bazą sprawdzonych i różnorodnych cyfrowych materiałów edukacyjnych. Dzięki integracji platformy z Systemem Informacji Oświatowej mamy ponad 5,7 mln kont użytkowników, a każdy nauczyciel uzyskał dostęp do danych o klasach w szkołach, w których uczy.

Zależało nam na tym, aby w tym szczególnym czasie edukacja dzieci i młodzieży nie została przerwana, a proces dydaktyczny mógł być kontynuowany. Dzięki szybkim decyzjom dyrektorzy szkół i placówek oświatowych mogli zorganizować proces kształcenia z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość, a nauczyciele realizować programy nauczania i prowadzić zajęcia z uczniami, oceniać ich pracę wraz z przeprowadzeniem rocznej klasyfikacji. Dużego wsparcia w procesie uczenia się, w szczególności tym najmłodszym uczniom, udzielali rodzice. Wiem, jak wiele wysiłku wymagało połączenie obowiązków domowych i zawodowych z pomocą przy nauce zdalnej. Dlatego też serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom za okazane wsparcie.

Uczniowie i absolwenci jak co roku, choć nieco później, przystępują do egzaminów, które dają im możliwość ubiegania się o przyjęcie do wybranej szkoły ponadpodstawowej lub szkoły wyższej.

Mam świadomość, że zarówno dla uczniów, ich rodziców, nauczycieli, a także dyrektorów szkół, organów prowadzących czy instytucji oświatowych był to szczególny okres, który wymagał zupełnie nowego podejścia do pracy, realizowanej w innych niż zwykle okolicznościach. Jestem wdzięczny tym, którzy dzięki swoim działaniom umożliwili kontynuowanie kształcenia w czasie epidemii koronawirusa ["Wstęp do Raportu"]

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej 

 

Raport Ministra Edukacji Narodowej. Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19 – plik word
Raport Ministra Edukacji Narodowej. Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19 – plik pdf
Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020 – komunikat MEN – plik word

Opcje strony