Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Nabór wniosków do Programu Edukacja EOG

O dofinansowanie mogą ubiegać się polskie podmioty prawa działające w obszarze edukacji formalnej lub pozaformalnej na wszystkich poziomach kształcenia, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej. Wnioski w języku polskim i angielskim należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu online FRSE, Operatora Programu w terminie do 15/09/2019 r. Maksymalna wartość grantu na realizowane działania to 250 000 EUR. Całkowita dostępna wysokość środków w ramach tego naboru wynosi 7 201 257 EUR.

Ogłoszony konkurs przewiduje nabór w ramach czterech komponentów:

profesjonalny rozwój kadry,
mobilność w szkolnictwie wyższym,
współpraca instytucjonalna w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET),
współpraca instytucjonalna we wszystkich sektorach edukacji.

Działania możliwe do realizacji, to m.in. krótkie wyjazdy szkoleniowe dla kadry, intensywne szkolenia organizowane w Polsce, wymiany akademickie oraz inicjatywy realizowane w partnerstwach, mające na celu poprawę jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej w Polsce.

Realizowane projekty muszą być w zgodzie z celami ogólnymi programu, powinny także wpisywać się w cele szczegółowe komponentów oraz obszary priorytetowe określone dla programu.

Info

Opcje strony

do góry