Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Zostań nauczycielem doradcą metodycznym

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego szkół i placówek oświatowych województwa lubelskiego. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Centrala w Lublinie) do 30 lipca br., do godz. 15:00.

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego szkół i placówek oświatowych województwa lubelskiego w następujących specjalnościach (obszarach wspomagania):
1. Język angielski
2. Język rosyjski
3. Język niemiecki
4. Języki romańskie 
5. Język ukraiński (język mniejszości narodowej)
6. Język polski
7. Biologia 
8. Chemia
9. Fizyka
10. Geografia
11. Historia i WOS
12. Matematyka
13. Informatyka
14. Edukacja wczesnoszkolna
15. Wychowanie przedszkolne
16. Wychowanie do życia w rodzinie
17. Muzyka
18. Plastyka
19. Technika
20. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa
21. Pedagodzy
22. Podstawy przedsiębiorczości
23. Przedmioty zawodowe
24. Przedmioty zawodowe w placówkach prowadzonych przez samorząd województwa 
25. Biblioteka
26. Świetlica
27. Religia

Wymagania niezbędne:

Na stanowisku doradcy metodycznego może być zatrudniony nauczyciel posiadający:
– kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, tj.:

a) ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku, którego efekty kształcenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9c ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
c) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w lit. a i b oraz studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu 
lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne;
– stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
– co najmniej dobrą ocenę pracy;
– umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej;
– udokumentowane osiągnięcia zawodowe;
– kompetencje interpersonalne, społeczne, komunikacyjne.

Dodatkowe kompetencje:

1. Znajomość przepisów prawa oświatowego.
2. Inne nabyte kwalifikacje, np. uprawnienia edukatorskie, egzaminatora, eksperta, trenera, terapeuty, itp.

W postępowaniu konkursowym na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego przewiduje się dwa etapy:

a) 1 etap (formalny) – sprawdzenie dokumentów pod kątem spełniania przez kandydata wymagań określonych w pkt. I i II naboru. 1 etap konkursu odbywa się bez udziału kandydata.
b) 2 etap (merytoryczny) – ewentualne przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem, który decyzją komisji został dopuszczony do 2 etapu konkursu.

Kandydat zostanie poinformowany telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (rozmowy odbędą się w LSCDN).

Komisja rozpoczyna pracę od sprawdzenia, czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wskazane w ogłoszeniu dokumenty. Oferty złożone po terminie, i/lub które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów, podlegają odrzuceniu.

Komisja dokonuje merytorycznej oceny ofert kandydatów. O wynikach postępowania przewodniczący Komisji niezwłocznie powiadamia Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz kandydatów uczestniczących w postępowaniu.

Po zakończeniu postępowania konkursowego Lubelski Kurator Oświaty powierza wybranym kandydatom stanowisko doradcy metodycznego na rok szkolny 2019/2020 z możliwością przedłużenia powierzenia. 
Zadania doradcy metodycznego nauczyciel będzie wykonywał na podstawie dodatkowej umowy o pracę zawartej z dyrektorem LSCDN na okres, na który zostały mu powierzone zadania doradcy metodycznego. Łączny wymiar zatrudnienia nauczyciela w szkole lub placówce oraz w LSCDN nie może przekraczać 1 i 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela–doradcy metodycznego.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
(ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin, II p.) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko doradcy metodycznego – … /podać nazwę obszaru wspomagania/specjalności” do 30 lipca 2019 roku, do godz. 15:00. Powyższe dokumenty mogą również zostać wysłane pocztą (decyduje data wpływu).

Więcej info KO w Lublinie

Opcje strony

do góry