Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 04.07.2019
Autor: Beata Wilkołaska

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty:

1) w zakresie kontroli:

a) w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:
- „Zgodność   z   przepisami   prawa   funkcjonowania   monitoringu wizyjnego w szkołach”;

b) w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych:
- „Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;

c)  w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych:
- „Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;

d) w publicznych i niepublicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (branżowa szkoła I stopnia, technikum, szkoła policealna):
- „Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego”.

2) w zakresie ewaluacji:

Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym):

a) w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w zakresie wymagań:
- „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;
- „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;
- „Rodzice są partnerami przedszkola”;

b) w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (dla dzieci i młodzieży) – w zakresie wymagań:
- „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;
- „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;
- „Rodzice są partnerami szkoły lub placówki”;

c) w szkołach dla dorosłych – w zakresie wymagań:
- „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;
- „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;

d) w bibliotekach pedagogicznych – w zakresie wymagań:
- „Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”;
- „Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”;
- „Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi”.

Ewaluacje w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

3) w zakresie monitorowania:

a) w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:
- „Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole”;

b) w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych:
- „Przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych”;

c)  w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe:
- „Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym”;

d) w publicznych szkołach podstawowych:
- „Prowadzenie działalności innowacyjnej”;

e) w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych:
- „Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie”;

f)  we wszystkich typach szkół:
- „Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych”.

Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej
/ – podpisany cyfrowo/

Opcje strony

do góry