Centrum LSCDN

Konferencje

Konferencje organizowane lub współorganizowane przez LSCDN

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 31.08.2022
Autor: Marlena Deckert

II Kongres Nauczycieli Województwa Lubelskiego - Edukacja włączająca, czyli szkoła na miarę

Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza Dyrektorów i Nauczycieli wszystkich typów szkół i etapów edukacyjnych na II Kongres Nauczycieli Województwa Lubelskiego „Edukacja włączająca, czyli szkoła na miarę”, który odbędzie się 31 sierpnia 2022 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

Tegoroczny kongres będzie poświęcony edukacji włączającej, która uwzględnia indywidualne potrzeby ucznia. Organizatorzy kongresu stawiają sobie za cel upowszechnianie szkoły funkcjonalnej, w której zarówno uczeń z trudnościami, jak i uczeń zdolny znajdują przestrzeń do osobistego rozwoju.

Do współpracy zaprosiliśmy prelegentów z uczelni wyższych oraz instytucji oświatowych specjalizujących się w dziedzinie edukacji włączającej.

Patronat nad wydarzeniem objęli Minister Edukacji i Nauki, Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski oraz Lubelski Kurator Oświaty.

       

Zapraszamy do rejestracji na wydarzenie (forma on-line) w formularzu Google:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcQ6xJHbOwdsA4bpOymcg6-SLKkaVdSIoX-lZWgT8hBe5JEg/viewform

Kongres będzie przebiegał w formule hybrydowej. Potwierdzenie uczestnictwa w Kongresie otrzymają wszystkie osoby, które zarejestrują się przez powyższy formularz – zarówno uczestnicy stacjonarni, jak i on-line.

 

Transmisja on-line

 

Program

Czas

PROGRAM

Sala

8.30 – 9.00

Rejestracja uczestników (parter)

Hall główny

9.00 – 9.05

Otwarcie Kongresu i powitanie gości: Krzysztof Staruch, Dyrektor LSCDN

S2

9.05 – 9.30

Przemówienia

Marzena Machałek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego

Lech Sprawka, Wojewoda Lubelski

Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego

Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty 

Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania

S2

9.30  – 10.15

Wykład inauguracyjny

dr Tomasz Knopik, Katedra Psychologii Edukacyjnej i Diagnozy Psychologicznej Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej, Instytut Badań Edukacyjnych

Uczestnictwo jako kluczowy wymiar edukacji włączającej

S2

10.15 – 11.00

Wykład plenarny

dr hab. Magdalena Sowa, UMCS Katedra Lingwistyki Stosowanej

Jak operacyjnie definiować cele edukacyjne w kształceniu zawodowym, czyli nauczanie JOZ na miarę

S2

11.00 – 11.15

Przerwa na kawę

Foyer

 

I ETAP EDUKACYJNY

 

Sesja tematyczna 1

Rola dyrektora szkoły we wdrażaniu edukacji włączającej - DYSKUSJA

Moderowanie: Jacek Misiuk

Sesja tematyczna 2

Pomoc specjalistyczna w systemie inkluzyjnym

Moderowanie: Alicja Ciszek-Roskal

Sesja tematyczna 3

Włączanie w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Moderowanie: Joanna Kraczkowska

Sesja tematyczna 4

Podejście włączające w nauczaniu języków obcych

Moderowanie: Dorota Pomian

 

S2 (I piętro)

S7 A (IV piętro)

S7 B (IV piętro)

S7 C (IV piętro)

11.15 – 11.45

Ewa Dumkiewicz-Sprawka

Dyrektor Wydziału Oświaty
i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

 

Ryszard Wolanin

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Trzydnickiej

LSCDN w Lublinie, Konsultant ds. organizowania
i doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą

 

Piotr Zdrojko

LSCDN w Chełmie, Konsultant ds. organizowania
i doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą

 

 Marzanna Dybcio

LSCDN w Zamościu, Konsultant ds. wspomagania szkół
 i placówek (w tym specjalnych)

 Edukacja włączająca i nowe spojrzenie na rzeczywistość szkolną – ważne i potrzebne zmiany mające wpływ na jakość wsparcia i pomocy

Grażyna Wietrzyk–Neckier

LSCDN w Lublinie, Konsultant ds. wychowania przedszkolnego
i edukacji wczesnoszkolnej

Twórczy nauczyciel w edukacji włączającej

Maria Łaszkiewicz

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Język polski jako obcy dla dzieci cudzoziemców

11.45 – 12.15

Beata Soboń

LSCDN w Zamościu, Konsultant ds. wspomagania szkół i placówek (w tym specjalnych)

 Edukacja włączająca i nowe spojrzenie na rzeczywistość szkolną - wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców

Renata Radlińska

LSCDN w Zamościu, Doradca metodyczny

Metody wspierające pracę
z uczniem w grupie zróżnicowanej

Małgorzata Tetiurka

LSCDN, Specjalista ds. języków obcych
i języków mniejszości narodowych

Ocenianie w edukacji włączającej

12.15 – 12.45

Elżbieta Neroj, MEiN, Departament Wychowania i Edukacji Włączającej

Edukacja włączająca edukacją wysokiej jakości dla wszystkich uczniów w działaniach Ministerstwa Edukacji i Nauki (S2)

Prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, KUL JP II Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków

Nauczanie/uczenie się języka obcego a rozwój osobistej kompetencji komunikacyjnej i społecznej (S7)

S2/S7A

12.45-13.00

Przerwa na kawę

Foyer

 

II ETAP EDUKACYJNY

 

Sesja tematyczna 5

Wychowanie, opieka i pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz profilaktyka w edukacji włączającej

Moderowanie: Alicja Ciszek-Roskal

Sesja tematyczna 6

Podejście włączające na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych

Moderowanie: Małgorzata Policha

Sesja tematyczna 7

 Nowoczesne technologie w edukacji włączającej

Moderowanie: dr Agata Waszek

Sesja tematyczna 8

Podejście włączające w nauczaniu języków obcych

Moderowanie: Małgorzata Tetiurka

 

S2 (I piętro)

S7 A (IV piętro)

S7 B (IV piętro)

S7 C (IV piętro)

13.00 – 13.30

Anna Radziwiłko

LSCDN w Lublinie, Konsultant ds. wychowania, opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz profilaktyki

Mediacje jako strategia budowania sprzyjającego klimatu w szkole

Agnieszka Kałakucka

LSCDN w Lublinie, Konsultant ds. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Wsparcie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w uczeniu się matematyki

 

Maciej Niebrzydowski

LSCDN w Chełmie, Konsultant ds. wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu

Czy jesteśmy społecznością uczącą się? Nowoczesne technologie w aktywnym nauczaniu

Dorota Pomian

LSCDN w Zamościu, Konsultant ds. języków obcych i języków mniejszości narodowych

Uczniowie podwójnie wyjątkowi na lekcji języka obcego

13.30 – 14.00

Dr Piotr Kwiatkowski

Psycholog, psychoterapeuta

Rola bliskości w wychowaniu, nauczaniu
i pomocy psychologicznej

Elżbieta Komosa

LSCDN w Białej Podlaskiej, Konsultant ds. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Mapowanie czynników strategicznych - sukces edukacji włączającej w szkole

Zbigniew Wiertel

LSCDN w Lublinie, Doradca metodyczny

Włącz technologię, czyli edukacja cyfrowa w edukacji włączającej

Magdalena Wierak

LSCDN w Chełmie,
Doradca metodyczny z języka niemieckiego

Podejście włączające w nauczaniu języków obcych na przykładzie wymiany międzynarodowej

 

14.00 – 14.45

 Przerwa na obiad

Foyer

14.45-15.15

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – oferta kształcenia zawodowego dla nauczycieli

Małgorzata Turek, Koordynator Zespołu Kształcenia i Szkoleń Zawodowych Erasmus+

Anna Kowalczyk, Koordynator Zespołu Partnerstw na rzecz Współpracy dla Edukacji Szkolnej Erasmus+

Jolanta Gradowska, Krajowe Biuro eTwinning

III ETAP EDUKACYJNY – KSZTAŁCENIE OGÓLNE I BRANŻOWE

 

Sesja tematyczna 9

Współpraca w środowisku zróżnicowanym pod względem potrzeb edukacyjnych i rozwojowych

Moderowanie: Joanna Soboń, Dorota Lorenc-Pasieczna

Sesja tematyczna 10

Duszpasterskie podejście w edukacji włączającej

Moderowanie: Barbara Wysokińska

Sesja tematyczna 11

Edukacja włączająca na przedmiotach humanistycznych

Moderowanie: Gabriela Porzyć

Sesja tematyczna 12

Potrzeby edukacyjne uczniów szkół branżowych

Moderowanie: Iwona Lipiec

 

 

 

S2 (I piętro)

S7 A (IV piętro)

S7 B (IV piętro)

S7 C (IV piętro)

 

15.15-15.45

Agnieszka Badyła

LSCDN w Lublinie

Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie

Praca z uczniem z chorobą przewlekłą

 

Ks. dr Krzysztof Gałan

LSCDN w Lublinie, Konsultant ds. katechezy

Katecheza i duszpasterstwo osób z niepełnosprawnością w kontekście edukacji włączającej

Bogdan Leszczuk

LSCDN w Zamościu, Konsultant ds. przedmiotów humanistycznych

Edukacja włączająca w historii
i teraźniejszości

Artur Gontarz

LSCDN w Zamościu, Kierownik oddziału, konsultant ds. edukacji zawodowej

Kształcenie zawodowe – doświadczenia oraz wyzwania na rok szkolny 2022/2023

S7

15.45-16.15

Barbara Kostrobała

Konsultant ds. wychowania, opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz profilaktyki

6 kroków do budowania efektywnej współpracy
w zespole nauczycieli
i specjalistów

Ks. dr Andrzej Konachowicz

LSCDN w Lublinie, Doradca metodyczny ds. katechezy prawosławnej

Edukacja religijna uchodźców z Ukrainy w świetle nauki Kościoła prawosławnego

 

Beata Patkowska

LSCDN w Chełmie, Konsultant ds. przedmiotów humanistycznych

Idea edukacji włączającej na lekcjach języka polskiego

Bożena Stępień

LSCDN w Lublinie, Doradca metodyczny ds. kształcenia zawodowego

Motywowanie uczniów do nauki w kształceniu zawodowym - aby uczniom chciało się chcieć

 

S7

16.15 – 16.45

 

SZKOŁA NA MIARĘ – DOBRE PRAKTYKI

Sylvie Maury, Ambasada Francji w Polsce, Attaché ds. współpracy językowej

Dr Jerzy Jarosiński, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

Anna Białek-Marek, Nauczyciel języka francuskiego, autorka projektu innowacji pedagogicznej z języka francuskiego pt.: Francuski furtką do Twojej przyszłości w Szkole Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

S2

16.45-18.00

Rozmowa panelowa

Kondycja edukacji włączającej w polskim systemie edukacji

Moderator: Aleksandra Sępoch, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Dyrektor Wydziału Edukacji Specjalnej

Paneliści:

Agnieszka Adamska-Bednarz, Wydział Oświaty i Wychowania, Kierownik referatu ds. organizacji pracy przedszkoli, szkół
i placówek

Radosław Borzęcki, Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie

Jerzy Jarosiński, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

Iwona Lipiec, Zastępca dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 im. Jana Pawła w Lublinie (Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie)

Bożena Morawska, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Michowie

Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie

Joanna Tarasiewicz, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie, koordynator merytoryczny trenerów prowadzących doradztwo i szkolenia dla kadr edukacji włączającej

Małgorzata Zarzycka, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej

Agnieszka Pietryka, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Kierownik projektu w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w projekcie Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą oraz Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) 

S2

18.00– 18.15

Podsumowanie Kongresu : Krzysztof Staruch, Dyrektor LSCDN

S2

18.15 – 18.45

Część artystyczna

Chór MAŁA KASJOPEA Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie pod dyrekcją Alicji Grzeszczyk

Grupa teatralna ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie pod dyrekcją Agnieszki Stunio

Repertuar

1. „Butki za cztery dudki” - muz. Witold Lutosławski, sł. Janina Porazińska (czas: 1.30)

2. „Malowane miski” - muz.i sł. jw.  (czas: 1.20)

3. „Jak tu ciemno” - muz. Małgorzata Nowak- Guzowska, sł. Danuta Wawiłow (czas 2.40)

4. „Nauczmy się żyć obok siebie” - muz. Zbigniew Wodecki, sł. Wojciech Kleine (czas 4.10)

5. „Shum- ukraińska pieśń” muz. Taras Shevchenko, sł. Kateryna Pavienko (czas 3.40)

S2

18.45 – 19.15

Koktajl

Foyer S2

Opcje strony

do góry