Centrum LSCDN

Informacje dla dyrektorów

Data publikacji: 01.12.2022
Autor: Ryszard Wolanin

Ważne terminy dla dyrektora szkoły - grudzień 2022

 

DATA, ZADANIE

PODSTAWA PRAWNA

3 grudnia

(termin ustala dyrektor szkoły)

Określenie terminu wystawienia ocen klasyfikacyjnych i terminu zebrania plenarnego rady pedagogicznej

Podstawa prawna:

- art. 69 ust. 4-6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe

10 grudnia

(termin ustala dyrektor szkoły)

Zarządzenie inwentaryzacji majątku szkoły/przedszkola

Podstawa prawna:

- art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

16 grudnia

Przekazanie projektu planu finansowego szkoły/przedszkola do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego prowadzącego szkołę, po uprzednim jego zaopiniowaniu przez radę szkoły, radę pedagogiczną i radę rodziców

Podstawa prawna:

- § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 7.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych , art. 68 ust. 1 pkt 5, art. 70 ust. 2 pkt 2, art. 80 ust. 2 pkt 2 i art. 84 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe oraz art. 248 ust. 2 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych

23 grudnia

Początek zimowej przerwy świątecznej

Podstawa prawna:

- § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20.11.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, 148 ust. 2, art. 154 ust. 2 ustawy z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego , § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 26.08.2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach w zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich

29 grudnia

(Termin upływa 31.12.)

Wydanie decyzji w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom, którzy złożyli wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31.10.

Podstawa prawna:

- art. 9b ust. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

30 grudnia

(termin upływa 31.12.)

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył uczeń (absolwent) wraz z uzasadnieniem. Deklarację absolwent składa do dyrektora szkoły, którą ukończył. Niezwłoczne przekazanie wniosku dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej

Podstawa prawna:

- § 13 ust. 2-3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.02.2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego.

31 grudnia

Koniec zimowej przerwy świątecznej

Podstawa prawna:

- § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20.11.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

 

Opcje strony

do góry