Centrum LSCDN

Informacje dla dyrektorów

Data publikacji: 02.05.2022
Autor: Ryszard Wolanin

Ważne terminy dla dyrektora szkoły - maj 2022

DATA, ZADANIE

PODSTAWA PRAWNA

4 - 23 maja

Egzamin maturalny.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 2022 r. poz. 645)

- komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku

25 maja

(termin ustala kurator oświaty, np. do 30 maja)

Przekazanie wniosków o nagrody Ministra Edukacji Narodowej

Podstawa prawna:

- art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762),

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10.08.2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. Nr 131, poz. 1078)

24 - 26 maja

Egzamin ósmoklasisty.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1361),

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

- rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

- komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku

27-30 maja

Decyzje kadrowe

Poinformowanie nauczycieli o zamiarze rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela, o możliwości złożenia wniosku o przeniesienie w stan nieczynny lub ograniczenie zatrudnienia

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762)

29 maja

Zatwierdzenie projektów arkuszy organizacji szkoły przez organy prowadzące;

Podstawa prawna:

- § 17 ust. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.02.2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502).

31 maja

Poinformowanie kuratora oświaty prowadzącego nadzór pedagogiczny nad szkołą o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli

 

Podstawa prawna:

- art. 224 ust. 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

 

31 maja

Ostateczny termin wydania nauczycielom decyzji kadrowych związanych z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia stosunku pracy. Zakończenie ruchu służbowego nauczycieli

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762)

31 maja

Obowiązki dyrektora związane z działalnością ZFŚS

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowych funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 746)

Opcje strony

do góry