Centrum LSCDN

Informacje dla dyrektorów

Data publikacji: 08.11.2021
Autor: Ryszard Wolanin

Ważne terminy dla dyrektora szkoły - listopad 2021

DATA, ZADANIE

PODSTAWA PRAWNA

7 listopada

Obowiązki dyrektora związane z przekazaniem danych do bazy SIO (dane o dożywianiu uczniów)

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 584 ze zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1663)

12 listopada

Termin ustala dyrektor szkoły

Szkoleniowe zebranie rady pedagogicznej

Podstawa prawna:

- art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

19 listopada

Termin upływa 20 listopada

Poinformowanie na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych

Podstawa prawna:

- § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1361)

23 listopada

Termin ustala dyrektor szkoły

Przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

30 listopada

Przekazanie wykazu uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty do dyrektora OKE

Podstawa prawna:

- § 11 kzzc ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Listopad

Realizacja zadań związanych z planem finansowym. Przygotowanie do opracowania planu finansowego na nowy rok budżetowy.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), art. 68 ust. 1 pkt 5 i art. 69 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 289); art. 39 ust. 1 pkt 5, art. 41 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 2 pkt 2, art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.), art. 248 i art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

 

Opcje strony

do góry