Centrum LSCDN

Informacje dla dyrektorów

Data publikacji: 19.01.2021
Autor:

Kalendarz dyrektora - styczeń 2021

Ważne terminy dla dyrektorów placówek w styczniu 2021 r.

 

DATA, ZADANIE

PODSTAWA PRAWNA

4-17 stycznia

Ferie zimowe

§ 11gd rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2111)

5 stycznia

Złożenie deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA

art. 47a ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2020.266 t.j. z dnia 2020.02.19 ze zm.)

7 stycznia

Złożenie do GUS sprawozdania Z-05

załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2018 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019

10 stycznia

Zadania związane z przekazywaniem danych do bazy SIO

§ 31 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z 28.08.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U.2019.1663 z dnia 2019.08.30).

10 stycznia

Złożenie miesięcznego sprawozdania budżetowego Rb-27S, Rb-28S

§ 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9.01.2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2020.1564 t.j. z dnia 2020.09.11 ze zm.)

20 stycznia

Wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę

art. 31 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2020.1426 t.j. z dnia 2020.08.21 ze zm.)

22 stycznia (zgodnie z terminarzem)

Sporządzenie wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe zaopiniowanych przez Radę Pedagogiczną i przekazanie ich w trybie określonym przez organy uprawnione do występowania z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń państwowych i resortowych

§ 2-7 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15.12.2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U.2004.277.2743 z dnia 2004.12.29 ze zm.)

Styczeń (termin ustala dyrektor szkoły)

Realizacja obowiązków wynikających z przepisów BHP (np. aktualizacja planu szkoleń BHP, przygotowanie odzieży roboczej lub ekwiwalentu pieniężnego)

Obowiązki dyrektora związane z działalnością zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (przygotowanie projektu planu finansowego ZFŚS)

Realizacja obowiązków związanych z oceną pracowników samorządowych (w miarę potrzeb)

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320),

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.),

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604),

wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek obowiązujące od 1 września 2020 r.,

rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860 ze zm.),

ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1070),

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2009 r. nr 43 poz. 349);

ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215)

29 stycznia

Zakończenie zajęć w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych oraz we wszystkich typach szkół dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczęły się w pierwszym powszednim dniu lutego

§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2017.1603 z dnia 2017.08.28 ze zm.)

31 stycznia

Realizacja obowiązków związanych
z przygotowaniem do przeprowadzenia rekrutacji.

 § 11baa ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Przełom stycznia i lutego

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego na półrocze roku szkolnego. Śródroczne sprawozdanie dyrektora ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

art. 69 ust. 7 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 t.j. z dnia 2020.05.22 ze zm.)

Opcje strony

do góry