Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/informacje/chelm/11026,Kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20192020.html
2019-10-20, 00:59

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

Minister Edukacji Narodowej 3 lipca 2019 r. określił kierunki polityki oświatowej na nowy rok szkolny.

Kierunki:

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Opcje strony